Zaproszenie na XXVII-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXVII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 04 czerwca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXVI-ej sesji z dnia 23.04.2013r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2013 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025 budżetu gminy Chełm Śląski za 2012 rok

d. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

e. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śląskim

f. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2012 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim

g. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2012 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

h. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego

odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski

i. dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski

j. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chełm Śląski, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełm Śląski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

k. przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku

l. przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Sośnicowice oraz zmiany Statutu Związku

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                        Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 24.06.2013r. o godz. 16.00w siedzibie UKS Silesia, Chełm Śląski ul.Teligi 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 27.05.2013r.

    3. Wizytacja Klubu Żeglarskiego „SILESIA”.

    4. Zapoznanie się z propozycjami organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

        naszej Gminy.

    5. Opiniowanie projektów uchwał.

    6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

                                                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                                        Grzegorz Zyzak

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołujemy wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 25.06.2013r. godz. 15.30 sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 29.05.2013r.

     3. Spotkanie z przedstawicielami Spółki TURON w sprawie jakości dostarczanej

         energii oraz awaryjnego zasilania w energię elektryczną

     4. Omówienie gospodarki odpadami na terenie gminy Chełm Śląski.

     5. Opiniowanie projektów uchwał.

     6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                              Przewodniczący Komisji                         Przewodniczący Komisji

                                                                   Krzysztof Noras                                         Alojzy Pyrcik

Zaproszenie na XXVIII-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXVIII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 26 czerwca br. o godz.11.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXVII-ej sesji z dnia 04.06.2013r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2013 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025

c. wyznaczenia inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasenta

d. wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i

Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach

e. zawarcia porozumienia komunalnego

f. wyrażenia zgody na działalność Gminy Chełm śląski w zakresie telekomunikacji

5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                           Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 15.07.2013r. o godz. 16.00w siedzibie Towarzystwa Sportowego Stal Chełm Śląski – ul. Techników 4b.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24.06.2013r.

3. Spotkanie z Prezesem Towarzystwa Sportowego Stal Chełm Śląski.

4. Informacja nt. imprez organizowanych podczas XVII Dni Chełmu Śląskiego.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

                                                                                   

                                                                                Przewodniczący komisji

                                                                                     Grzegorz Zyzak

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.