Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 27.01.2014r. o godz. 16.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy – ul. Konarskiego 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 11.12.2013r.

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2013 rok.

5. Zapoznanie się z przebiegiem zajęć organizowanych podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży naszej Gminy.

6. Sprawozdanie z przebiegu imprez sportowych, akcji odbywających się w Chełmie Śląskim w 2013 roku.

7. Zapoznanie się z projektami uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

 

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Zyzak

Zaproszenie na na XXXV-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXV-ą sesję

która odbędzie się w dniu 19 grudnia br. o godz.14.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII-ej sesji z dnia 28.10.2013r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV-ej sesji z dnia 28.11.2013r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2013 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025

c. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

d. przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

e. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski

f. dopłat dla odbiorców wody w Gminie Chełm Śląski

g. dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski

h. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ulic Zakole, Kurpińskiego, Chełmskiej   i  Górnośląskiej

i. uchwalenia budżetu gminy Chełm Śląski na 2014 rok

j. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2014-2030

k. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2014 rok

6. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                           Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 69 pkt. 1 statutu gminy Chełm Śląski (uchwała RG w Chełmie Śląskim Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - GKM , Budżetu, Zdrowia i Oświaty, które odbędzie się wdniu 11.12.2013r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji GKM i BUDŻETU z  dnia 28.11.br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia z dnia 25.11.br.

4. Wydanie opinii w sprawie projektu Budżetu na 2014 rok i WPF na lata 2014 – 2020.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                           Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXXIV-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXIV-ą sesję

która odbędzie się w dniu 28 listopada br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Sesja zwoływana jest w trybie nadzwyczajnym.

Tematyka sesji obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmiany uchwały nr XXXIII/197/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 października 2013 roku

4. Zamknięcie obrad.

                                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                                     Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 28.11.2013r. godz. 15.30 sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 29.10.2013 roku.

3. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu po III kwartałach 2013 roku.

4. Informacja Wójta Gminy na temat zaawansowania prac przy modernizacji ul. Błędów.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                               Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.