Zaproszenie na XLIV Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLIV Sesję

która odbędzie się w dniu 21 czerwca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLIII sesji z dnia 22.05.2018r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski

za 2017 rok

b. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

c. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok

d. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027

e. udzielenia pomocy finansowej Miastu Mysłowice

f. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2017 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

g. przekazania przez Gminę Chełm Śląski zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego

w gminnych przewozach pasażerskich

h. zmiany uchwały Nr XLI/235/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału

Gminy Chełm Śląski na stałe obwody głosowania

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.