Gmina w rankingach

Chełm Śląski laureatem ogólnopolskiego konkursu z zakresu zarządzania oświatą

24 czerwca br w Senacie RP odbyła się konferencja podsumowującą tegoroczną edycję konkursu ,,Samorządowy Lider Zarządzania 2013 – usługi społeczne ”, w którym jednostki samorządu terytorialnego - gminy wiejskie, miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty mogły zgłaszać wnioski opisujące swoje wyjątkowe działania w zakresie kultury, ochrony zdrowia, oświaty , pomocy społecznej oraz sportu i rekreacji. Nasz wniosek z zakresu oświaty został zakwalifikowany do grona finalistów, następnie sprawdzony przez ekspertów, którzy odwiedzili Chełm Śląski, aby na miejscu ocenić jego realizację, a jak się okazało w czasie konferencji, otrzymał najwyższą ocenę wśród gmin wiejskich i tytuł laureata. Wniosek zatytułowany został ,,Skuteczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych i promocja placówki w sytuacji niżu demograficznego. Ta szkoła da Ci zawód , ta szkoła da Ci pracę ”. Zawierał on wszystkie działania prowadzone przez gminę, dyrektora i grono pedagogiczne Zespołu Szkół w celu utrzymania szkół ponadgimnazjalnych przy ul.Techników. Gmina musiała podjąć konkretne działania, gdyż sytuacja w jakiej znalazła ta placówka była szczególna. Przy kilkuletnim niżu demograficznym w rocznikach kończących gimnazja i spadku zainteresowania kształceniem wśród dorosłych ( gdy pobór do wojska przestał być obowiązkowy ) doszło do stanu, gdy na kolejny rok szkolny pozostała jedna klasa i należało uwzględnić możliwość likwidacji szkoły. Odważne decyzje rozpoczęte połączeniem Gimnazjum (osiągającym doskonałe wyniki !) ze szkołami ponadgimnazjalnymi w Zespół Szkół, zarządzany przez Panią Grażynę Buras-Chrostek , a następnie włączenie wszystkich nauczycieli w realizację zadań zmierzających do poprawienia wizerunku placówki, zachęcenie uczniów i ich rodziców do zainteresowania naszą ofertą i pozyskanie pracodawców do zagwarantowania absolwentom pracy – to główne założenia skrupulatnie realizowanego projektu. Jednym z ciekawszych punków projektu był też piknik zawodowy, gdy w szkole przy ul.Techników zebrali się pracodawcy z Chełmu, Imielina, Mysłowic, którzy prezentując swoją pracę zachęcali młodzież do kształcenia w ciekawych, gwarantujących pracę zawodach. Kształcenie w zawodach rzemieślniczych wpiera też Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach gdzie mamy swojego przedstawiciela ,,Chełmioka” - Prezesa prof. Jana Klimka. Współpraca z Izbą Rzemieślniczą znacznie przyczynia się do zapewnienia praktycznej nauki zawodu na wysokim poziomie wszystkim naszym uczniom. Na podstawie porozumienia z Kompanią Węglową absolwenci Technikum Górniczego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie górnik mogą liczyć na zatrudnienie po ukończeniu edukacji w kopalniach Kompanii, ale ilość miejsc w tych klasach jest ograniczona , więc należy się spieszyć z dostarczeniem dokumentów do klas I.

Zarządzanie oświatą nigdy nie było i nie jest łatwe. Podejmowane decyzje dotyczą tego co mamy najcenniejsze - przyszłości naszych dzieci , wnuków … i ja czuję ogromną odpowiedzialność za te decyzje każdego dnia. Ten dyplom jest potwierdzeniem, że są one trafne i korzystne. Ale wiem też że żadne decyzje – nawet najmądrzejsze nie zrealizują się same, dlatego jeszcze raz (osobiście zrobiłem to na uroczystych akademiach zakończenia roku szkolnego) dziękuję wszystkim dyrektorom, nauczycielom i pracowników szkół i przedszkoli za ich ogromny wkład w rozwój naszych placówek i kształcenie kolejnych pokoleń uczniów. Patrząc na dyplom po raz kolejny mogę powiedzieć, że jestem dumny z Chełmu Śląskiego – podsumowuje wójt gminy Stanisław Jagoda

Laudacja wygłoszona w Senacie RP przez eksperta komisji oceniającej konkurs Samorządowy Lider Zarządzania – Usługi Społeczne – Kategoria oświata – gminy wiejskie:

Trwający niż demograficzny skutkuje likwidacją placówek oświatowych. Jednak taki los nie musi być przesądzony, gdyż wypracowany przez jeden z samorządów sposób okazał się skuteczny w naborze uczniów do zagrożonej likwidacją szkoły.

Rozwiązanie to polega na opracowaniu działań opartych na dogłębnej analizie potrzeb środowiska, które zagwarantują nabór uczniów do szkoły. Projekt zrealizowany z dużym zaangażowaniem i determinacją, wynikającą z groźby likwidacji placówki. Profesjonalne podejście do zdiagnozowania problemu braku naboru do szkoły ponadgimnazjalnej, wyznaczenie możliwości rozwiązania problemu, zaangażowanie wszystkich środowisk do realizacji poszczególnych przedsięwzięć, bardzo dobry plan działań promocyjnych i komunikacja z klientem – rodzicem i uczniem, jak i trafność prezentowanej oferty dalszego kształcenia przyniosła oczekiwany skuteczny nabór. W realizację zostały zaangażowane wszystkie możliwe podmioty rynku edukacyjnego oraz przedsiębiorcy i korporacje przedsiębiorców. Jest to przykład samorządu, krzewiącego kreatywność i innowacyjność w działaniach zarządczych, co jest charakterystyczne dla doskonałych organizacji i jest to godne naśladowania.

Laureatem w kategorii gminy wiejskie został Chełm Śląski za kreatywne podejście do procesu naboru, poprzez realizację projektu „Skuteczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych i promocja placówki w sytuacji niżu demograficznego. Ta szkoła da Ci zawód, ta szkoła da Ci pracę”.

alt

W dniach 11-13 października 2011r. pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego w Warszawie odbyło się  IX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, podczas którego pismo samorządowe ,,Wspólnota” ogłosiło wyniki prestiżowego rankingu inwestycyjnego samorządów za lata 2008-2010. Ranking ten obejmuje wydatki na infrastrukturę techniczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca .

Za zajęcie przez Gminę Chełm Śląski 7 miejsca w Polsce w kategorii gminy wiejskie, (klasyfikowano 1576 gmin) Wójt Stanisław Jagoda podczas uroczystej gali otrzymał wyróżnienie z rąk redaktora naczelnego pisma – Janusza Króla .

-Jesteśmy dumni z naszej pracy, która jak się dzisiaj okazało została doceniona w tak szacownym miejscu – powiedział podczas gali Stanisław Jagoda. Dziękuję i gratuluję wszystkim mieszkańcom Chełmu Śląskiego. To dzięki świetnej atmosferze w naszej gminie możemy kontynuować rozwojowe inwestycje .

Warto zaznaczyć, że Chełm Śląski jest jedyną gminą wiejską z naszego województwa uhonorowaną za inwestycje w infrastrukturę techniczną, która znalazła się w pierwszej trzydziestce rankingu; na miejscu 38 została sklasyfikowana gmina Ciasna (powiat lubliniecki).

Ranking tygodnika ,,Wspólnota” opracowany został przez Pawła Swianiewicza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie obiektywnych danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych Ministerstwa Finansów.

Pod uwagę brano nie wszystkie inwestycje samorządowe, tylko skierowane na rozwój infrastruktury technicznej, które koncentrują się w trzech działach:

- transport (przede wszystkim remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy ),

- gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.)

- gospodarka mieszkaniowa.

O tegorocznym rankingu czytaj również na stronie internetowej www.chelmsl.pl w zakładce Blog Wójta

W dniu 8 listopada 2010r na uroczystej gali Wójt Gminy Stanisław Jagoda odebrał w Warszawie pamiątkowy dyplom dla Gminy Chełm Śląski przyznany w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego prowadzonego przez Fundację Godła Promocyjnego ,,Teraz Polska” oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej .Gmina Chełm Śląski w kategorii gminy wiejskie zajęła 20 miejsce na 1592 gminy , co daje nam 3 miejsce w województwie śląskim .

Ranking powstał w oparciu o analizę 16 wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny, ochrony środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie niezależnych danych GUS - Bank Danych Regionalnych  i obejmuje swym zakresem wszystkie 2479 jednostki samorządowe w Polsce w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie. Wynik rankingu odzwierciedla , w sposób wiarygodny i przekrojowy, ogólny rozwój wszystkich polskich jednostek samorządowych. Gmina Chełm Śląski znalazła się w ścisłej czołówce , udowadniając, że należy do grona najlepiej rozwiniętych w Polsce.

W 2010 roku Gmina Chełm Śląski została laureatem Rankingu Samorządów "Rzeczypospolitej 2010" w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska

Chełm Śląski laureatem „Rzeczpospolitej”

21 lipca „Rzeczpospolita” poinformowała, że Chełm Śląski znalazł się w gronie laureatów najlepszych samorządów w kraju. Jesteśmy jedną z 12 gmin wiejskich województwa śląskiego (jedyną naszego powiatu), które znalazły się w pierwszej setce rankingu. Dodajmy – rankingu bardzo prestiżowego, który organizowany był już po raz dwunasty.

Droga do wyróżnienia nie jest prosta. Nie tylko dlatego, że jest długa i dwuetapowa . Ale także z tego powodu, że choć wyróżnienie przyznawane było za rok 2009, to badania sposobu zarządzania gminnymi finansami obejmowały okres trzy letni. Konkretnie w obecnej edycji lata 2006 -2009.

W pierwszym etapie analizowane były dane z Ministerstwa Finansów. Należy pamiętać, że mamy w Polsce ponad 1600 gmin wiejskich; tylu na starcie było potencjalnych laureatów. Jednak do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się tylko 250!

Kapituła złożona z przedstawicieli instytucji i środowisk współpracujących z samorządami w całym kraju, brała pod uwagę m.in. dynamikę wydatków majątkowych i dochodów , dynamikę wzrostu dochodów i pozyskanych środków unijnych na jednego mieszkańca, nadwyżkę operacyjną, ochronę środowiska czy zadłużenie gminy liczone w stosunku do dochodów, dokonała obiektywnej oceny. Wskutek której znaleźliśmy się w ekskluzywnym gronie 250 polskich gmin wiejskich.

W drugim etapie badano ( na podstawie ankiet) m.in. sposób rozwoju gmin, jakość zarządzania, poziom edukacji, stopę bezrobocia, ocenę wiarygodności kredytowej, czy - najogólniej mówiąc- tworzenie klimatu dla przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych. Także i ta ocena wypadła dla nas pozytywnie. Tylko dwanaście gmin z naszego województwa znalazło się w wyróżnionej setce laureatów.

Obiektywna ocena jednego z najważniejszych tytułów prasowych w kraju, uzasadnia prawidłowość działania naszego samorządu. Nie tylko w badanym okresie.

 

IV miejsce w kategorii gmina wiejska w ogólnopolskim rankingu "Europejska Gmina, Europejskie Miasto" – II edycja ogłoszona przez Gazetę Prawną pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ( Warszawa ,25 czerwca 2008r )

ranking Europejska Gmina

Laureat w rankingu "Europejska Gmina, Europejskie Miasto" w województwie śląskim - II edycja ogłoszona przez Gazetę Prawną pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Kraków, 9 kwietnia 2008 r.)
Ranking ten wskazuje samorządy, które najefektywniej w Polsce zdobywają dotacje z Unii Europejskiej. Podstawą do oceny była wartość pozyskanych środków z Unii Europejskiej, liczba zrealizowanych projektów oraz liczba mieszkańców – według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, obejmujących umowy podpisane do końca 2007 roku (bez programów przedakcesyjnych)

Laureat

VI miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów 2004-2006 w kategorii gminy wiejskie ogłoszonym przez Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" (Warszawa, 9 październik 2007 r.)

VI miejsce w rankingu inwestycyjnym

Laureat w ogólnopolskim rankingu "Europejska gmina, europejskie miasto" w kategorii "Najlepsza gmina wiejska" - I edycja ogłoszona przez Gazetę Prawną pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Warszawa , 11 lipiec 2007 r.)
Ranking został sporządzony na podstawie zebranych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informacji o wartości umów o dofinansowanie, podpisanych z Unią Europejską i obejmuje stan na koniec czerwca 2006r . Decydująca o kolejności punktacja jest sumą ważoną trzech mierników: wartości umów w relacji do liczby mieszkańców , wartości przeciętnego projektu unijnego oraz liczby projektów przypadających na 1000 mieszkańców miasta lub gminy . W rankingu została zastosowana wspólna punktacja dla całego kraju.

laureat
laureat

Wyróżnienie w rankingu "Europejska gmina , europejskie miasto" w województwie śląskim - I edycja ogłoszona przez Gazetę Prawną pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Wrocław , 25 kwiecień 2007r) (wyróźnienie 25.04.2007r)

Wyróżnienie

V miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota "Sukces kadencji 2002-2006" (październik 2006 r.)
Sukces kadencji jest sumą trzech wskaźników: sukcesu finansowego, ekonomicznego i infrastrukturalnego. Sukces finansowy mierzony jest za pomocą dwóch wskaźników - wzrostu dochodów budżetowych ogółem i wzrostu dochodów własnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w okresie mijającej kadencji. Chełm Śląski znalazł się w czołówce gmin wiejskich , w których nastąpił największy skok rozwojowy.

laureat

VII miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów 2003-2005 w kategorii gminy wiejskie ogłoszonym przez Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" (Warszawa, 10 październik 2006 r.)

laureat

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.