Zaproszenie na XLVII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski
zaprasza mieszkańców
na XLVII Sesję
która odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. o godz.15.30
w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 
Tematyka sesji obejmuje:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XLV Sesji Nadzwyczajnej z dnia 23.08.2022 r.
4. Zatwierdzenie protokołu z XLVI Sesji Nadzwyczajnej z dnia 12.09.2022 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027,
c) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XLVI/229/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok,
d) nadania nazwy ulicy w Chełmie Śląskim.
6. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Wnioski, oświadczenia radnych.
8. Sprawy bieżące.


                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2022.559 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej w dniu 27.09.2022 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 25.07.2022r.

3. Spotkanie z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu omówienia zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy.

4.Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Wnioski Radnych do projektu budżetu gminy na 2023 rok.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zagórski

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2022 poz.559 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu,w dniu 26.09.2022r. o godz. 15.30. Posiedzenie obędzie sięw sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul.Konarskiego 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 25.07.2022 r.

3. Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu przedstawienia informacji na temat:

- organizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych w 2021 r.,

- działalności oraz planów zagospodarowania terenów Ośrodka,

- imprez organizowanych w okresie letnim.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5.Wnioski Radnych do projektu budżetu gminy na 2023 rok.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Marian Cisowski

Zaproszenie na XLVI Sesję Nadzwyczajną

Rada Gminy Chełm Śląski

 zaprasza na XLVI Sesję Nadzwyczajną

która odbędzie się w dniu 12 września 2022 r. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027,

c) skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 578/127 km. 2 obrębu Chełm Śląski w Chełmie Śląskim.

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

 

Zaproszenie na XLV Sesję Nadzwyczajną

Rada Gminy Chełm Śląski

 zaprasza na XLV Sesję Nadzwyczajną

która odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok,

b) zmiany uchwały Nr XLVII/260/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkola oraz dla nauczycieli którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski.

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.