Zaproszenie na IV Sesję Rady Gminy

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na IV Sesję,

która odbędzie się w dniu 9 lipca 2024 r. o godz. 15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z III Sesji z dnia 20.06.2024 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2024 rok,

b. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2024-2027,

c. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Śląski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

d. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Chełm Śląski.

5. Wnioski, oświadczenia radnych.

6. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Hołda

IV Sesja Rady Gminy Chełm Śląski

oglądaj

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2024.609 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie w dniu 08.07.2024 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 19.06.2024 r.

3.Informacja w sprawie rozliczenia finansowego i podsumowania akcji „zima” oraz w sprawie letniego utrzymania dróg i chodników na terenie gminy.

4. Informacja w temacie inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chełmie Śląskim (zaawansowanie prac, odbiór etapów, problemy, itp.).

5. Informacja w temacie inwestycji „Budowa wału przeciwpowodziowego” (zaawansowanie prac, odbiory, problemy,itp.)

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Marek Piotrowski

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2024.609 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 02.07.2024 r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury, Kierownikiem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przedstawicielem Fundacji Happy Life Family w celu zapoznania się z:

- planem organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży opartego na porozumieniu między wspomnianą Fundacją a GOK i GOSiR,

- organizacją stałych form działalności w GOK,

- propozycjami w zakresie poprawy organizacji i funkcjonowania pracy GOK,

- nowymi propozycjami aktywności dla mieszkańców w GOK,

- planem pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

3. Zapoznanie się z projektami uchwał.

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Adrian Brzenk

Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na III Sesję,

która odbędzie się w dniu 20 czerwca  2024 r. o godz. 15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z II Sesji z dnia 16.05.2024 r.

4. Debata na temat raportu o stanie Gminy Chełm Śląski.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenie Wójtowi Gminy Chełm Śląski wotum zaufania,

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2023 rok,

c. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

d. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2024 rok,

e. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2024-2027,

f. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim,

g. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2023 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim,

h. zmiany uchwały nr XXVII/141/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski,

i. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na II półrocze 2024 roku,

j. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2024 rok.

6. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Wnioski, oświadczenia radnych.

8. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Hołda

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2024.609 ze zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 91,poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 19.06.2024 r. o godz. 15.30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 29.05.2024 r.

4. Analiza i wydanie opinii z wykonania budżetu za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Chełm Śląski za 2023 r.

5. Informacja Wójta Gminy nt. realizacji budżetu po I kwartale 2024 r.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Hołda

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.