Zawiadomienie

 

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu  i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 28.01.2020 r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim, ul. Konarskiego 2.                                                  

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 17.12.2019 r.

3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2019.

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.

5. Informacja Wójta Gminy nt. realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                 Krzysztof Zagórski

Zawiadomienie

   Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019.506 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 27.01.2020r. o godz.15.30 w sali narad Urzędu Gminy,ul. Konarskiego 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 17.12.2019 r.

3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2019.

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.

5. Informacja nt. zajęć dla dzieci i młodzieży zorganizowanych podczas ferii zimowych.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

  

                                                                                          Przewodniczący Komisji

                                                                                                   Marian Cisowski

Zaproszenie na XV Sesję

 

 

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XV Sesję

która odbędzie się w dniu 18 grudnia br. o godz.14.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XIV sesji z dnia 27.11.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

c. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2020-2027

d. budżetu gminy na 2020 rok

e. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Chełm Śląski na rok szkolny 2019/2020

f. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

g. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

h. diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Chełm Śląski

i. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2020 rok

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                             Henryk Buchta

                                                                                          

Zawiadomienie

   Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 91,poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 17.12.2019 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia, … z dnia 25.11.br.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i GG z dnia 26.11.br.

5. Wydanie opinii do projektu budżetu Gminy Chełm Śląski na 2020 rok.

6. Wydanie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2020-2027.

7. Informacja Wójta Gminy nt. zrealizowanych inwestycji na terenie gminy.

8. Zapoznanie się z projektami uchwał.

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

                  

                                                                                      

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              Henryk Buchta

Zaproszenie na XIV Sesję

 

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XIV Sesję

która odbędzie się w dniu 27 listopada br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XIII sesji z dnia 30.10.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

c. zmiany uchwały Nr XIII/59/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 października 2019 r.

d. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

e. przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

f. nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim

g. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Henryk Buchta

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.