GBSstronywww

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z2019r.,poz.506) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 23.07.2019 r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 24.06.2019 r.

3. Zapoznanie się z pracami związanymi z:

- rozbudową i przebudową budynku SP nr 1 z oddziałami Integracyjnymi w Chełmie Śląskim,

- termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełm Śląski.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zagórski

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.506) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 22.07.2019 r. o godz.15.30 w siedzibie GOSiR w Chełmie Śląskim, ul. Techników 4b.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 24.06.2019 r.

3. Spotkanie z kierownikiem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

- informacja na temat działalności oraz planów zagospodarowania Ośrodka.

4. Informacja na temat imprez organizowanych w okresie letnim.

5. Wizytacja obiektów sportowych i placów zabaw na terenie Gminy.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Marian Cisowski

Zaproszenie na X Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na X Sesję

która odbędzie się w dniu 12 lipca br. o godz.12.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Sesja zwoływana jest w trybie nadzwyczajnym.

Tematyka sesji obejmuje :

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

Zaproszenie na IX Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na IX Sesję

która odbędzie się w dniu 25 czerwca br. o godz.14.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z VIII sesji z dnia 20.05.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawach :

a. udzielenia Wójtowi Gminy Chełm Śląski wotum zaufania

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2018 rok

c. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

d. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

e. ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chełm Śląski

f. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełm Śląski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

g. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok

h. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.,poz.506) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 24.06.2019 r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia,.. z dnia 27.05.br.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i GG.. z dnia 28.05.br.

5. Analiza i wydanie opinii z wykonania budżetu za 2018 r.

6. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji budżetu po I kwartale 2019 r.

7. Zapoznanie się z planem organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

8. Zapoznanie się z projektami uchwał.

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

                                                                                                                                         Przewodniczący

Rady Gminy Chełm Śląski

                                                                                                                                         Henryk Buchta

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.