Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2020.713 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 24.05.2021 r. o godz. 14.00 w sali na Organistówce, ul. Śląska 11 w Chełmie Śląskim.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 28.04.2021 r.

3. Spotkanie z Kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy i dyrektorami placówek oświatowych, celem omówienia zagadnień dotyczących:

- przedstawienia organizacji roku szkolnego 2021/2022,                                    

- przedstawienia wyników prac inwestycyjnych i remontowych placówek,

- pracy placówek w roku szkolnym 2020/2021.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

  

                                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                               Marian Cisowski

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz.713 z późn. zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 91, poz. 2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 27.10.2020 r. o godz. 14.00  w sali  na Organistówce przy ul. Śląskiej 11 w Chełmie Śląskim.                                            
 
Tematyka posiedzenia :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 07.10.2020 r.
4. Spotkanie z Kierownikiem Referatu Oświaty,Kultury i Zdrowia
- omówienie  organizacji roku szkolnego 2020/2021,
5. Zapoznanie się z realizacją i zaawansowaniem inwestycji realizowanych  w ramach budżetu 2020 r.
6.Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
7.Opiniowanie projektów uchwał.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz.713 z późn. zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 91, poz. 2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 07.10.2020 r. o godz. 14.00 w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11 w Chełmie Śląskim.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 30.07.2020 r.

4. Wnioski Komisji do budżetu na 2021 rok.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Zaproszenie na XXIII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXIII Sesję Nadzwyczajną

która odbędzie się w dniu 27 sierpnia br. o godz.13.00

w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2020 rok,

b. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego po umowie zawartej na czas oznaczony,

c. wprowadzenia świadczenia pieniężnego Chełmski Bon Żłobkowy.

4. Zamknięcie obrad.

 

Zaproszenie na XXII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXII Sesję

która odbędzie się w dniu 30 lipca br. o godz.12.30

w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

 

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXI sesji z dnia 23.06.2020 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Ślaski na 2020 rok,

b. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim,

c. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

d. określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

e. określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, jak również kryteriów oraz trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.

5. Wnioski, oświadczenia radnych.

6. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.