Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz.713) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 91, poz. 2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 30.07.2020 r. o godz. 12.00  w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11 w Chełmie Śląskim.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 22.06.2020 r.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

Zaproszenie na XXI Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXI Sesję

która odbędzie się w dniu 23 czerwca br. o godz.14.00

w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XX sesji z dnia 21.05.2020 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. debata na temat raportu o stanie Gminy Chełm Śląski – udzielenie Wójtowi Gminy Chełm Śląski wotum zaufania

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Chełm Śląski za 2019 rok,

c. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

d. przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych

7. Sprawy bieżące

  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Henryk Buchta

Zawiadomienie

 

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz.713) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 91,poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 22.06.2020 r. o godz. 14.00 w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11 w Chełmie Śląskim.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i GG, z dnia 14.05.br.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia,… z dnia 20.05.br.

5. Analiza i wydanie opinii z wykonania budżetu za 2019 rok

6. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji budżetu po I kwartale 2020 r.

7. Zapoznanie się z projektami uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Henryk Buchta

 

 

 

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu  i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 25.02.2020 r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim, ul. Konarskiego 2.                                                  

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 28.01.2020 r.

3. Informacja Wójta Gminy na temat założeń do opracowania dokumentacji  technicznej ulic: Orkana, Wiosennej, Śląskiej bocznej, Kolberga, Wrzosowej, Dożynkowej.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

                                                                             Przewodniczący Komisji

           Krzysztof Zagórski

Zawiadomienie

   Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019.506 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień  24.02.2020 r. o godz.15.30 w siedzibie GOPS, w Chełmie Śląskim, ul. Techników 18.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 27.01.2020 r.

3. Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim i omówienie zagadnień dotyczących:

- zakresu działalności w zakresie świadczeń dla mieszkańców Gminy;

- organizacji personalnej Ośrodka i kosztów utrzymania.

4. Informacja Wójta Gminy nt. obchodów 25 lecia Gminy Chełm Śląski.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

  

                                                  

                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                          Marian Cisowski

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.