Zaproszenie na VI Sesję

 

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na VI Sesję

która odbędzie się w dniu 12 marca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z V sesji z dnia 4.02.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2019 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

c. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2019 roku

d. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Chełmską, Sadową, Wołodyjowskiego, Śląską

e. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Czerniny i granicą Gminy

f. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Górnośląską, Rolniczą i granicą Gminy

g. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Olimpijską, Kurpińskiego,Skalną, Gamrot i granicą Gminy

h. ustalenia składu osobowego Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 28.02.2019 r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 29.01.2019 r.

3. Spotkanie z Prezesem Gminnej Spółki Komunalnej w sprawie taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

4. Informacja Wójta Gminy nt. działalności Referatu Gospodarki Gminnej dot. planów zagospodarowania przestrzennego w 2019 r.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zagórski

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 25.02.2019 r. o godz.15.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim, ul.Owocowa 10.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 28.01.2019 r.

3. Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w sprawach :

- zakresu prowadzonych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy,

- organizacji personalnej Ośrodka i kosztów utrzymania,

- projektów poszerzania oferty Ośrodka.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Marian Cisowski

Zaproszenie na V Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na V Sesję

która odbędzie się w dniu 4 lutego br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Sesja zwoływana jest w trybie nadzwyczajnym.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. dopłat dla odbiorców wody w Gminy Chełm Śląski

b. dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Chełm Śląski

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

Zaproszenie na IV Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na IV Sesję

która odbędzie się w dniu 30 stycznia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z III sesji z dnia 18.12.2018 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

b. zmiany Statutu Gminy Chełm Śląski

c. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2019 rok

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Rady

Łukasz Kolny

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.