Zaproszenie na V Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na V Sesję

która odbędzie się w dniu 4 lutego br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Sesja zwoływana jest w trybie nadzwyczajnym.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. dopłat dla odbiorców wody w Gminy Chełm Śląski

b. dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Chełm Śląski

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

Zaproszenie na IV Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na IV Sesję

która odbędzie się w dniu 30 stycznia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z III sesji z dnia 18.12.2018 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

b. zmiany Statutu Gminy Chełm Śląski

c. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2019 rok

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Rady

Łukasz Kolny

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 29.01.2019r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

3. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2019 rok.

4. Informacja Wójta Gminy na temat opracowania dokumentacji technicznej ulic: Osada, Wrzosowa, Orkana, Wiosenna, boczna Orkana oraz dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zagórski

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 28.01.2019 r. o godz.15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Zdrowia …. .

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.

4. Informacja na temat planowanych zajęć organizowanych podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Komisji

Marian Cisowski

 

Zaproszenie na III Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na III Sesję

która odbędzie się w dniu 18 grudnia br. o godz.14.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z I sesji z dnia 20.11.2018r.

4. Zatwierdzenie protokołu z II sesji z dnia 28.11.2018r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy na 2018r.

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027

c. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

d. budżetu gminy na 2019 rok

e. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

f. określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018r., poz.1007)

g. wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

h. powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

i. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2019 rok

j. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2019 rok

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.