Zaproszenie na XLVIII Sesję

 

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLVIII Sesję

która odbędzie się w dniu 20 września br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLVII sesji z dnia 22.08.2018r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027

c. aktualności Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Śląski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

d. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Kolberga, Wiosenna, Techników

e. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ulic Chełmskiej, Gamrot oraz Skalnej - część A

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 18.09.2018r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24.07.2018r.

3. Spotkanie z przedstawicielami KWK Piast-Ziemowit w sprawach :

- eksploatacji na terenie gminy,

- usuwania skutków szkód górniczych na terenie gminy,

- utrzymania i konserwacji cieków wodnych celem odwodnienia niecek eksploatacyjnych,

- stanu przepompowni działających na terenie Gminy,

- stanu zaawansowania prac związanych z zagospodarowaniem czaszy Kudrowca.

4. Opracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2019 r.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 17.09.2018r. o godz.15.30 w siedzibie GOPS przy ul.Techników 18.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 23.07.2018r.

3. Spotkanie z Kierownikiem GOPS w sprawach :

- koszty utrzymania,

- zakres działalności.

4. Opracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2019 rok.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

Zaproszenie na XLVII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLVII Sesję

która odbędzie się w dniu 22 sierpnia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLVI sesji z dnia 23.07.2018r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok

b. sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok

c. ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Chełm Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

d. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Chełm Śląski

e. zatwierdzenia Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Chełm Śląski

f. zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkola oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski

g. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie podziału Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na okręgi wyborcze i ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 24.07.2018r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 20.06.2018r.

3. Analiza Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełm Śląski.

4. Zapoznanie się z budową wału przeciwpowodziowego w Chełmie Małym – wizyta w terenie - zakres prac zleconych oraz koszty poniesione przez Gminę na realizację tego zadania

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.