Zaproszenie na VIII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na VIII Sesję

która odbędzie się w dniu 20 maja br. o godz.15.30

 

Tematyka sesji obejmuje :

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z VI sesji z dnia 12.03.2019r.

4. Zatwierdzenie protokołu z VII sesji z dnia 29.04.2019r.

 

5. Podjęcie uchwały w sprawach :

a. zmain w budżecie gminy Chełm Śląski na 2019r.

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

c. przyjęcie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski na lata 2019-2027

d. zasad kwalifikacji i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w PONE.

6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Sprawy bieżące

 

 

Przewodniczący Rady

 

Henryk Buchta

 

 

 

 

Zaproszenie na VII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na VII Sesję

która odbędzie się w dniu 29 kwietnia br. o godz.13.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Sesja zwoływana jest w trybie nadzwyczajnym.

Tematyka sesji obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie :

a. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę Rady Gminy Chełm Śląski nr XLVIII/267/2018 z dnia 20.09.2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Kolberga, Wiosenna, Techników

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 25.04.2019 r. o godz. 15.30  w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 26.03.2019 r.

3. Informacja Wójta Gminy na temat zadań prognozowanych do pozyskania w ramach programów finansowanych
z udzia
łem środków z budżetu Unii Europejskiej.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zagórski

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 24.04.2019 r.
o godz.15.30
w sali narad Urzędu Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 26.03.2019 r.

3. Spotkanie z Dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej i omówienie:

- stanu organizacyjnego i personalnego Zakładu;

- planów w zakresie poszerzania usług w zakresie zdrowia;

- planów w zakresie prac inwestycyjnych Zakładu.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Marian Cisowski

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r.,poz.994 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2003 r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej
i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu
, które odbędzie się w dniu 26.03.2019 r.
o godz. 15.30
w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia,.. z dnia 25.02.2019r.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i GG,.. z dnia 28.02.br

5. Spotkanie z przedstawicielami KWK Piast-Ziemowit w sprawach :

- zakres eksploatacji górniczej obejmującej swym oddziaływaniem na powierzchnię terenu gminy Chełm Śląski.

- planowane działania podejmowane celem usuwania szkód górniczych na terenie gminy Chełm Śląski - plan rzeczowy
i finansowy na 2019 r.

- sprawozdanie finansowe i rzeczowe z działań w zakresie usuwania szkód za 2018r.

- utrzymanie i konserwacja cieków wodnych celem odwodnienia niecek eksploatacyjnych

- stanu realizacji inwestycji w zakresie :

  1. ► budowy wału ochronnego rzeki Przemszy w rejonie Chełmu Małego

  2. ► budowy wału ochronnego dla zbiornika Dziećkowice oraz cieku Imielanka

  3. ► ochrona terenów w rejonie Niecki Centralnej – ul. Kolonia Leśna

  4. ► przebudowy cieków wodnych w rejonie Kopciowic i Błędowa

  5. ► zabezpieczenia p. powodziowego potoku Goławieckiego w tym Stawu Kudrowiec

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji ds.

Budżetu i Gospodarki Gminnej

                                                                                                                                       Krzysztof Zagórski

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.