Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 28.01.2019 r. o godz.15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Zdrowia …. .

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.

4. Informacja na temat planowanych zajęć organizowanych podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Komisji

Marian Cisowski

 

Zaproszenie na III Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na III Sesję

która odbędzie się w dniu 18 grudnia br. o godz.14.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z I sesji z dnia 20.11.2018r.

4. Zatwierdzenie protokołu z II sesji z dnia 28.11.2018r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy na 2018r.

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027

c. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

d. budżetu gminy na 2019 rok

e. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

f. określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018r., poz.1007)

g. wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

h. powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

i. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2019 rok

j. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2019 rok

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz.994 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 10.12.2018r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wydanie opinii do projektu budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok.

4. Wydanie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady Gminy Chełm Śląski

Henryk Buchta                   

Zaproszenie na II Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na II Sesję

która odbędzie się w dniu 28 listopada br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z I sesji z dnia 20.11.2018r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia składu osobowego :

a. Komisji Rewizyjnej

b. Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej

c. Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu

5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji :

a. Komisji Rewizyjnej

b. Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej

c. Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu

6. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

b. złożenia wniosku o likwidację KZK GOP w Katowicach

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.