Zaproszenie na XLIV Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLIV Sesję

która odbędzie się w dniu 21 czerwca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLIII sesji z dnia 22.05.2018r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski

za 2017 rok

b. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

c. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok

d. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027

e. udzielenia pomocy finansowej Miastu Mysłowice

f. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2017 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

g. przekazania przez Gminę Chełm Śląski zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego

w gminnych przewozach pasażerskich

h. zmiany uchwały Nr XLI/235/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału

Gminy Chełm Śląski na stałe obwody głosowania

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz.994) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 20.06.2018r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i GG z dnia 15.05.br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia ... z dnia 29.05. br.

4. Analiza i wydanie opinii z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego Gminy Chełm Śląski

za 2017 rok.

5. Informacja Wójta Gminy nt realizacji budżetu po I kw. 2018 r.

6. Informacja Wójta Gminy nt działalności Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej.

7. Zapoznanie się z ofertą letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie gminy.

8. Zapoznanie się z projektami uchwał.

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 29.05.2018r. o godz.15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

 

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 18.04.2018r.

3. Spotkanie z Głównym Specjalistą ds. Oświaty w Urzędzie Gminy - omówienie organizacji roku szkolnego 2018/2019.

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

Zaproszenie na XLIII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLIII Sesję

która odbędzie się w dniu 22 maja br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Sesja zwoływana jest w trybie nadzwyczajnym.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLII sesji z dnia 15.05.2018r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie :

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027

5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XLII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLII Sesję

która odbędzie się w dniu 15 maja br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Sesja zwoływana jest w trybie nadzwyczajnym.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z XLI sesji z dnia 19.04.2018r.

3 Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027

5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.