Zaproszenie na XXXVII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXVII Sesję

która odbędzie się w dniu 19 grudnia br. o godz.14.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI sesji z dnia 28.11.2017 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu Gminy Chełm Śląski na 2017 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

c. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027

d. budżetu gminy na 2018 rok

e. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

f. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląskina 2018 rok

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 14.12.2017r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Zdrowia i Komisji ds. Budżetu i GG z dnia 28.11.br.

3. Wydanie opinii dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027.

4. Wydanie opinii dotyczącej projektu budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok

5. Informacja Wójta Gminy na temat zrealizowanych inwestycji na terenie gminy w 2017 roku.

6. Wnioski Radnych do planu pracy Komisji stałych na rok 2018.

7. Zapoznanie się z projektami uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXXVI Sesję

 

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXVI Sesję

która odbędzie się w dniu 28 listopada br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXV sesji z dnia 26.10.2017 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu Gminy Chełm Śląski na 2017 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

c. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie Śląskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie Śląskim

d. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im.Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim

e. rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmie Śląskim

f. likwidacji Gminnego Przedszkola Nr 2 w Chełmie Śląskim.

g. rozwiązania Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim

h. likwidacji Technikum w Chełmie Śląskim, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmie Śląskim i Policealnej Szkoły w Chełmie Śląskim, wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim

i. przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

j. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chełm Śląski

k. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 28.11.2017r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia (...) z dnia 23.10.br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i GG z dnia 25.10.br.

4. Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w sprawie pozyskania środków na realizację zadania - budowy baterii fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Chełm Śląski – wypracowanie programu „Odnawialne źródła energii”.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXXV Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXV Sesję

która odbędzie się w dniu 26 października br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV sesji z dnia 28.09.2017 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu Gminy Chełm Śląski na 2017 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

c. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Chełm Śląski na lata 2017-2021

d. uchylenia uchwał w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasenta

e. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

f. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości

g. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.