Zaproszenie na XXXIX Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXIX Sesję

która odbędzie się w dniu 15 lutego br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji z dnia 25.01.2018 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu Gminy Chełm Śląski na 2018 rok

b. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ulic Chełmskiej, Gamrot oraz Skalnej

c. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ulic Kolberga, Wiosennej, Techników

5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 13.02.2018r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Zdrowia z dnia 22.01.br. i Komisji ds. Budżetu i GG z dnia 24.01.br.

3. Zapoznanie się z harmonogramem imprez, akcji i zawodów sportowych w 2018 roku o zasięgu gminnym i powiatowym.

4. Omówienie założeń do projektu programu "odnawialne źródła energii" (fotowoltaika).

5. Zapoznanie się z wynikami przeprowadzonej ankiety.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXXVIII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXVIII Sesję

która odbędzie się w dniu 25 stycznia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII sesji z dnia 19.12.2017 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu Gminy Chełm Śląski na 2018 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027

c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

d. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

e. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

f. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełm Śląski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi

g. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Chełm Śląski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

h. określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

i. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2018 rok

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 24.01.2018r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 14.12.2017r.

3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2017r.

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018r.

5. Omówienie harmonogramu inwestycji drogowych w 2018r. oraz zmiany organizacji ruchu na terenie Gminy.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 22.01.2018 r. o godz.15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 14.12.2017r.

3. Spotkanie z Kierownikiem GOSiR w sprawach:

- koszty utrzymania obiektu,

- podsumowanie działalności ośrodka za 2017 rok,

- możliwości rozwoju i poszerzenia oferty dla mieszkańców.

4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2017r.

5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018r.

6. Zapoznanie się z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży naszej gminy podczas ferii zimowych.

7. Sprawozdanie z przebiegu imprez sportowych, akcji, które zostały przeprowadzone na terenie Gminy w 2017 roku.

8. Zapoznanie się z projektami uchwał.

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.