Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz.994 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołujęwspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 16.10.2018r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

 

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia ... z dnia 17.09. br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i GG z dnia 18.09.br.

4. Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Budżetu i G.G. w kadencji 2014-2018.

5. Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia w kadencji 2014-2018.

6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2018.

7. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Chełm Śląski w kadencji 2014-2018.

8. Przedstawienie wspólnych wniosków Radnych do projektu budżetu na 2019 r.

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XLIX Sesję

 

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLIX Sesję

która odbędzie się w dniu 16 października br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLVIII sesji z dnia 20.09.2018r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok

b. przyjęcia „programu ochrony środowiska dla gminy Chełm Śląski do roku 2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”

5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XLVIII Sesję

 

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLVIII Sesję

która odbędzie się w dniu 20 września br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLVII sesji z dnia 22.08.2018r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027

c. aktualności Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Śląski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

d. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Kolberga, Wiosenna, Techników

e. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ulic Chełmskiej, Gamrot oraz Skalnej - część A

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 18.09.2018r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24.07.2018r.

3. Spotkanie z przedstawicielami KWK Piast-Ziemowit w sprawach :

- eksploatacji na terenie gminy,

- usuwania skutków szkód górniczych na terenie gminy,

- utrzymania i konserwacji cieków wodnych celem odwodnienia niecek eksploatacyjnych,

- stanu przepompowni działających na terenie Gminy,

- stanu zaawansowania prac związanych z zagospodarowaniem czaszy Kudrowca.

4. Opracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2019 r.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.