Zaproszenie na VII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na VII Sesję

która odbędzie się w dniu 29 kwietnia br. o godz.13.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Sesja zwoływana jest w trybie nadzwyczajnym.

Tematyka sesji obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie :

a. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę Rady Gminy Chełm Śląski nr XLVIII/267/2018 z dnia 20.09.2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Kolberga, Wiosenna, Techników

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 25.04.2019 r. o godz. 15.30  w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 26.03.2019 r.

3. Informacja Wójta Gminy na temat zadań prognozowanych do pozyskania w ramach programów finansowanych
z udzia
łem środków z budżetu Unii Europejskiej.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zagórski

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 24.04.2019 r.
o godz.15.30
w sali narad Urzędu Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 26.03.2019 r.

3. Spotkanie z Dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej i omówienie:

- stanu organizacyjnego i personalnego Zakładu;

- planów w zakresie poszerzania usług w zakresie zdrowia;

- planów w zakresie prac inwestycyjnych Zakładu.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Marian Cisowski

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r.,poz.994 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2003 r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej
i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu
, które odbędzie się w dniu 26.03.2019 r.
o godz. 15.30
w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia,.. z dnia 25.02.2019r.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i GG,.. z dnia 28.02.br

5. Spotkanie z przedstawicielami KWK Piast-Ziemowit w sprawach :

- zakres eksploatacji górniczej obejmującej swym oddziaływaniem na powierzchnię terenu gminy Chełm Śląski.

- planowane działania podejmowane celem usuwania szkód górniczych na terenie gminy Chełm Śląski - plan rzeczowy
i finansowy na 2019 r.

- sprawozdanie finansowe i rzeczowe z działań w zakresie usuwania szkód za 2018r.

- utrzymanie i konserwacja cieków wodnych celem odwodnienia niecek eksploatacyjnych

- stanu realizacji inwestycji w zakresie :

  1. ► budowy wału ochronnego rzeki Przemszy w rejonie Chełmu Małego

  2. ► budowy wału ochronnego dla zbiornika Dziećkowice oraz cieku Imielanka

  3. ► ochrona terenów w rejonie Niecki Centralnej – ul. Kolonia Leśna

  4. ► przebudowy cieków wodnych w rejonie Kopciowic i Błędowa

  5. ► zabezpieczenia p. powodziowego potoku Goławieckiego w tym Stawu Kudrowiec

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji ds.

Budżetu i Gospodarki Gminnej

                                                                                                                                       Krzysztof Zagórski

Zaproszenie na VI Sesję

 

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na VI Sesję

która odbędzie się w dniu 12 marca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z V sesji z dnia 4.02.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2019 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

c. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2019 roku

d. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Chełmską, Sadową, Wołodyjowskiego, Śląską

e. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Czerniny i granicą Gminy

f. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Górnośląską, Rolniczą i granicą Gminy

g. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Olimpijską, Kurpińskiego,Skalną, Gamrot i granicą Gminy

h. ustalenia składu osobowego Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.