Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na III Sesję,

która odbędzie się w dniu 20 czerwca  2024 r. o godz. 15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z II Sesji z dnia 16.05.2024 r.

4. Debata na temat raportu o stanie Gminy Chełm Śląski.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenie Wójtowi Gminy Chełm Śląski wotum zaufania,

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2023 rok,

c. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

d. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2024 rok,

e. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2024-2027,

f. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim,

g. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2023 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim,

h. zmiany uchwały nr XXVII/141/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski,

i. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na II półrocze 2024 roku,

j. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2024 rok.

6. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Wnioski, oświadczenia radnych.

8. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Hołda

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.