Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy, które odbędzie się wdniu 15.12.2014r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Wydanie opinii w sprawie projektu budżetu na 2015 rok.

3. Wydanie opinii w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na na II-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na II-ą sesję

która odbędzie się w dniu 08 grudnia br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z I -ej sesji z dnia 01.12.2014r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania :

a. Komisji Rewizyjnej

b. Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej

c. Komisji ds. Zdrowia , Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu

5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji :

a. Rewizyjnej

b. ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej

c. ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XLIV-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLIV-ą sesję

która odbędzie się w dniu 29 października br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLII -ej sesji z dnia 19.08.2014r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XLIII-ej sesji z dnia 15.09.2014r

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2014 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chełm Śląski na lata 2014-2030

c. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ulic Zakole, Kurpińskiego, Chełmskiej i Górnośląskiej

d. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., z siedzibą w Chełmie Śląskim

e. rozpatrzenia skargi

6. Sprawozdanie z prac Rady Gminy w V kadencji.

7. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 28.10.2014r. godz. 15.30w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 23.09.2014 roku.

3.Spotkanie z przedstawicielami KWK „Piast” i KWK „Ziemowit” w sprawach :

- zagospodarowanie Czaszy Kadrowca,

- zaawansowanie prac przy przepompowniach 10 i 11 ,

- aktualnie prowadzonej eksploatacji,

- usuwania skutków eksploatacji górniczej w infrastrukturze Gminy Chełm Śląski .

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

                                                                          Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji

                                                                               Krzysztof Noras             Alojzy Pyrcik

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 27.10.2014r. o godz. 16.00w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chełmie Śląskim – ul.Górnośląska 45.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 15.09.2014r.

3. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Chełmie Śląskim :

- omówienie organizacji roku szkolnego 2014/2015

- ocena roku szkolnego 2013/2014

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Zyzak

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.