Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 14.07.2014r. o godz. 16.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy – ul. Konarskiego 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 24.06.2014r.

3. Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie Śląskim

4. Zapoznanie z propozycjami imprez podczas XVIII Dni Chełmu Śląskiego.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Zyzak

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski (uchwała RG w Chełmie Śląskim Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r.) zwołuję wyjazdowe wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - GKM , Budżetu , Zdrowia i Oświaty , które odbędzie się w dniu 24.06.2014r. Zbiórka o godz.9.30 pod Urzędem Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji GKM i BUDŻETU z dnia 19.05.br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia …. z dnia 26.05.br.

4. Spotkanie z Prezesem Firmy MASTER – zapoznanie się z nowo otwartym Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na na XL-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XL-ą sesję

która odbędzie się w dniu 03 czerwca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX-ej sesji z dnia 15.05.2014r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2013 rok

b. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

c. zatwierdzenie rocznego sprawozdania za 2013 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śląskim

d. zatwierdzenie rocznego sprawozdania za 2013 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim

e. zatwierdzenie rocznego sprawozdania za 2013 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

f. przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy Chełm Śląski nr XXXVI/218/2014 z dnia 28.01.2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Chełmskiej, Górnośląskiej i Zakole

5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 26.05.2014r. o godz. 16.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy – ul. Konarskiego 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 22.04.2014r.

3. Spotkanie z dyrekcją ZOZ w Chełmie Śląskim.

4. Zapoznanie z propozycjami letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży naszej gminy.

5. Omówienie zasad przyznawania stypendiów sportowych

6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełm Śląski za 2013 rok.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Zyzak

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 19.05.2014r. godz. 15.30w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 22.04.2014 roku.

3. Analiza i wydanie opinii z wykonania budżetu za 2013 rok.

4. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji budżetu po I kwartale 2014 roku.

5. Informacja Wójta Gminy dotycząca emisji obligacji komunalnych.

6. Informacja Wójta Gminy nt. zaawansowania prac związanych z wykonaniem

przepompowni na terenie gminy przez KWK „Ziemowit” oraz zagospodarowania Czaszy Kudrowca przez KWK „Piast”

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

                                                                        Przewodniczący Komisji     Przewodniczący Komisji

                                                                              Krzysztof Noras               Alojzy Pyrcik

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.