Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 23.09.2014r. godz. 15.30w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 26.08.2014 roku.

3. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

4. Rozliczenie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014r. :

- budowa chodnika przy ul. Błędów,

- przebudowa ul. Stacyjnej,

- budowa kanalizacji w rejonie ul. Chełmska – Podłuże

5.Wnioski komisji do projektu budżetu na 2015r.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                                            Przewodniczący Komisji  Przewodniczący Komisji

                                                                                 Krzysztof Noras             Alojzy Pyrcik

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 15.09.2014r. o godz. 16.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy – ul. Konarskiego 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 26.08.2014r.

3. Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Zespołu Oświaty w Chełmie Śląskim.

4. Opracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2015r.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Zyzak

Zaproszenie na sesję XLII

                                                                   Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 19 sierpnia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLI-ej sesji z dnia 03.07.2014r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2014 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chełm Śląski na lata 2014-2030

c. prowadzenia zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu, a związanych z zimowym utrzymaniem sieci dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Chełm Śląski

d. uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Chełm Śląski

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski (uchwała RG w Chełmie Śląskim Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - GKM , Budżetu , Zdrowia i Oświaty, które odbędzie się wdniu 26.08.2014r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji GKM i BUDŻETU z dnia 29.07.br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia …. z dnia 14.07.br.

4. Informacja nt. budowy sieci szerokopasmowej na terenie gminy.

5. Informacja Wójta Gminy dotycząca emisji obligacji komunalnych.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 29.07.2014r. godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24.06.2014 roku.

3. Spotkanie z Prezesem GSK na temat funkcjonowania Spółki, jakości świadczonych usług, planów związanych z dalszą wymianą sieci wodociągowej i wykonywania zadań bieżących zleconych przez gminę.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                                                    Przewodniczący Komisji             Przewodniczący Komisji

                                                                                           Krzysztof Noras                           Alojzy Pyrcik

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.