Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 25.11.2013r. o godz. 16.00 w Gimnazjum – ul. Śląska 12.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 29.10.2013r.

3. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w Gimnazjum w Chełmie Śląskim.

- omówienie organizacji roku szkolnego 2013/2014

- ocena roku szkolnego 2012/2013

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                             Grzegorz Zyzak

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski (uchwała RG w Chełmie Śląskim Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - GKM , Budżetu , Zdrowia i Oświaty , które odbędzie się wdniu 29.10.2013r.   o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji GKM i BUDŻETU z dnia 17.09.br.

  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia …. z dnia 19.09.br.

  4. Spotkanie z przedstawicielami KWK „Piast” i „Ziemowit” w sprawach:

- aktualnie prowadzonej eksploatacji na terenie gminy,

- planów ruchu zakładów górniczych na lata 2014-2016,

- usuwania skutków eksploatacji górniczych na terenie gminy w roku 2013 oraz wysokości nakładów finansowych przeznaczonych na  ten cel,

- odwodnienie niecek eksploatacyjnych, konserwacja rowów na terenie gminy.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                                        Przewodniczący Rady

                                                           Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXXIII-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXIII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 28 października br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXII-ej sesji z dnia 30.09.2013r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2013 rok

b. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski

c. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

d. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełm Śląski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości ceny za te usługi

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                Przewodniczący Rady

                                                Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXXII-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 30 września br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIX-ej sesji z dnia 23.07.2013r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXX -ej sesji z dnia 27.08.2013r.

5. Zatwierdzenie protokołu z XXXI-ej sesji z dnia 10.09.2013r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2013 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025

c. określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

d. nadania nazwy ulicy ( Spacerowa )

e. nadania nazwy ulicy ( Słoneczna )

f. zawarcia porozumienia komunalnego

g. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Chełm Śląski

h. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chełm Śląski

i. przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku

j. przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Sośnicowice oraz zmiany Statutu Związku

7. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                  Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXIX-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXIX-ą sesję

która odbędzie się w dniu 23 lipca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII-ej sesji z dnia 26.06.2013r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2013 rok

b. obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów oraz pełniącym inne funkcje kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski

c. wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z zakresu edukacji publicznej pomiędzy Gminą Chełm Śląski a innymi jednostkami samorządu terytorialnego

d. wyrażenia zgody na zawieranie porozumień pomiędzy Gminą Chełm Śląski a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań inne niż katolickie

e. zmiany uchwały nr XLVII/236/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10 listopada 2010r.w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełm Śląski wraz z późniejszą zmianą

f. rozpatrzenia skargi Michała Tymcio

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                               Przewodniczący Rady

                                                                  Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.