Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 26.03.2013r. godz. 15.30 sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 26.02.2013r.

 3. Spotkanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawach :

          - możliwości przekształcenia miejscowych planów zagospodarowania 

            przestrzennego,

          - stanu technicznego obiektów budowlanych przy ul. Stacyjnej,

            Wieniawskiego, Owocowej.

     4. Opiniowanie projektów uchwał.

     5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                             Przewodniczący Komisji                      Przewodniczący Komisji

                                                                    Krzysztof Noras                                  Alojzy Pyrcik

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 69 pkt. 1 statutu gminy Chełm Śląski (uchwała RG w Chełmie Śląskim Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - GKM , Budżetu , Zdrowia i Oświaty , które odbędzie się w dniu 22.04.2013r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji GKM i BUDŻETU z dnia 26.03.br.

 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia …. z dnia 25.03.br.

 4. Spotkanie z przedstawicielami policji, straży pożarnej celem omówienia stanu bezpieczeństwa w gminie Chełm Śląski.

 5. Rozliczenie finansowe i rzeczowe akcji „Zima”.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

    Przewodniczący Rady

        Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXVI-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXVI-ą sesję

która odbędzie się w dniu 23 kwietnia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIV-ej sesji z dnia 29.01.2013r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXV-ej sesji z dnia 19.03.2013r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2013r.

b. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025

c. zawarcia porozumienia międzygminnego

d. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ulic Chełmskiej, Górnośląskiej i Zakole

6. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

   Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 27. 05.2013r. o godz. 16.00w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 22.04.2013r.

     3. Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Zespołu Oświaty.

     4. Analiza i wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu za 2012 rok.

     5. Przyjęcie sprawozdań z wykonania planu finansowego ZOZ, GOK, GBP za 2012 rok.

     6. Opiniowanie projektów uchwał.

     7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                        Grzegorz Zyzak

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 29.05.2013r. godz. 11.00 sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 22.04.2013r.

 3. Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie drogi DW 934 i DW780.

 4. Analiza i wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu za 2012 rok.

 5. Przyjęcie sprawozdań z wykonania planu finansowego ZOZ, GOK, GBP.

 6. Informacja Wójta Gminy nt. realizacji budżetu po I kw. bieżącego roku.

     7. Opiniowanie projektów uchwał.

     8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                        Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.