Zaproszenie na XXXII-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 30 września br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIX-ej sesji z dnia 23.07.2013r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXX -ej sesji z dnia 27.08.2013r.

5. Zatwierdzenie protokołu z XXXI-ej sesji z dnia 10.09.2013r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2013 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025

c. określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

d. nadania nazwy ulicy ( Spacerowa )

e. nadania nazwy ulicy ( Słoneczna )

f. zawarcia porozumienia komunalnego

g. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Chełm Śląski

h. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chełm Śląski

i. przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku

j. przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Sośnicowice oraz zmiany Statutu Związku

7. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                  Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXIX-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXIX-ą sesję

która odbędzie się w dniu 23 lipca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII-ej sesji z dnia 26.06.2013r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2013 rok

b. obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów oraz pełniącym inne funkcje kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski

c. wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z zakresu edukacji publicznej pomiędzy Gminą Chełm Śląski a innymi jednostkami samorządu terytorialnego

d. wyrażenia zgody na zawieranie porozumień pomiędzy Gminą Chełm Śląski a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań inne niż katolickie

e. zmiany uchwały nr XLVII/236/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10 listopada 2010r.w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełm Śląski wraz z późniejszą zmianą

f. rozpatrzenia skargi Michała Tymcio

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                               Przewodniczący Rady

                                                                  Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 16.07.2013r. godz. 15.30 sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 25.06.2013r.

    3. Spotkanie z Prezesem GSK na temat oczyszczalni ścieków, stanu wodociągów,

        funkcjonowania infrastruktury sanitarnej i sanitacyjnej.

    4. Opiniowanie projektów uchwał.

    5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                            Przewodniczący Komisji        Przewodniczący Komisji

                                                                 Krzysztof Noras                 Alojzy Pyrcik

Zaproszenie na XXVII-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXVII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 04 czerwca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXVI-ej sesji z dnia 23.04.2013r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2013 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025 budżetu gminy Chełm Śląski za 2012 rok

d. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

e. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śląskim

f. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2012 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim

g. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2012 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

h. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego

odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski

i. dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski

j. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chełm Śląski, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełm Śląski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

k. przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku

l. przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Sośnicowice oraz zmiany Statutu Związku

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                        Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 24.06.2013r. o godz. 16.00w siedzibie UKS Silesia, Chełm Śląski ul.Teligi 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 27.05.2013r.

    3. Wizytacja Klubu Żeglarskiego „SILESIA”.

    4. Zapoznanie się z propozycjami organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

        naszej Gminy.

    5. Opiniowanie projektów uchwał.

    6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

                                                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                                        Grzegorz Zyzak

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.