Zaproszenie XXI-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXI-ą sesję

która odbędzie się w dniu 27 listopada br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XIX-ej sesji z dnia 30.10.2012r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XX-ej sesji z dnia 7.11.2012r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełm Śląski na 2012r. nr XII/69/2011 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20.12.2011r. oraz zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2012 rok

b. zmiany uchwały nr XIX/114/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30.10.2012r.

c. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2013 rok

d. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r.

e. przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

f. zmiany uchwały nr III/16/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, pozbawiania

oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym wraz z póź.zm.

g. zmiany uchwały nr XV/95/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z 5.06.2012r. w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim z póź.zm.

6. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie midzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                         Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds.Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 22.11.2012r. godz. 11.00w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 23.10.2012r.

 3. Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie DW 934 i DW 780.

 4. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu po III kwartale 2012r.

 5. Rozliczenie finansowe inwestycji : „Przebudowa ulicy Śląskiej”.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

                                                                                                                                                            

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 28.11.2012r. o godz. 16.00w Szkole Podstawowejnr 2 w Chełmie Śląskim, ul. Kolberga 1.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1 Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 29.10.br

3 Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych.

- organizacja roku szkolnego 2012/2013

- ocena roku szkolnego 2011/2012

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                       Grzegorz Zyzak

Zaproszenie na XIX-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XIX-ą sesję

która odbędzie się w dniu 30 października br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

Te se

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XVII-ej sesji z dnia 28.08.2012r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XVIII-ej sesji z dnia 25.09.2012r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2012r.

b. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski na 2012 r.

c. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełm Śląski

d. podziału Gminy Chełm Śląski na okręgi wyborcze

6. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie

międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                              Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 29.10.2012r. o godz. 15.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim, ul. Techników 25.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24.09.br

 3. Spotkanie z kierownictwem GOPS-u.

         - funkcjonowanie GOPS-u

         - wizytacja placówki

 1. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                       Grzegorz Zyzak

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.