Zaproszenie na XXIV-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXIV-ą sesję

która odbędzie się w dniu 29 stycznia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIII-ej sesji z dnia 19.12.2012r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

b. obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów oraz pełniącym inne funkcje kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski

c. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski

d. zmiany uchwały nr II/6/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 grudnia 2010 roku

e. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2013 rok

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia  

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 28.01.2013r. o godz. 16.00w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 7.12.2012r.

3. Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2013 rok.

4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za 2012 rok.

5. Zapoznanie się z przebiegiem zajęć organizowanych podczas ferii zimowych dla

dzieci i młodzieży naszej Gminy.

6. Sprawozdanie z przebiegu imprez sportowych, akcji odbywających się w Chełmie

Śląskim w 2012 roku.

7. Zapoznanie się z projektami uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Zyzak

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds.Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 22.01.2013r. godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 7.12.2012r.

  3. Przyjęcie Sprawozdania z pracy Komisji w 2012r. i Planu pracy na 2013r.

  4. Informacja Wójta Gminy nt. remontu ulicy Odrodzenia wraz z rozliczeniem inwestycji.

     5. Opiniowanie projektów uchwał.

     6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                                      Przewodniczący Komisji              Przewodniczący Komisji

                                                                          Krzysztof Noras                           Alojzy Pyrcik

Zaproszenie na XXIII-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXIII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 19 grudnia br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXII-ej sesji z dnia 13.12.2012r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. budżetu gminy na 2013 rok

b. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025

c. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowymgminy Chełm Śląski na lata 2012-2016

d. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2013 roku.

e. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla GminyChełm Śląski

f. dopłat dla odbiorców wody w gminie Chełm Śląski

g. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości izagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicielanieruchomości opłatę za gospodarowanie

h. określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

i. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

j. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląskina 2013 rok

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresiemiędzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                      Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXII-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 13 grudnia br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXI-ej sesji z dnia 27.11.2012r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. podziału Gminy Chełm Śląski na stałe obwody głosowania

b. Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

c. ustalenia na terenie gminy Chełm Śląski liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Chełm Śląski

d. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełm Śląski

e. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

f. określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

g. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

h. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

i. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

j. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

k. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                      Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.