Zaproszenie na na XL-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XL-ą sesję

która odbędzie się w dniu 03 czerwca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX-ej sesji z dnia 15.05.2014r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2013 rok

b. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

c. zatwierdzenie rocznego sprawozdania za 2013 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śląskim

d. zatwierdzenie rocznego sprawozdania za 2013 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim

e. zatwierdzenie rocznego sprawozdania za 2013 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

f. przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy Chełm Śląski nr XXXVI/218/2014 z dnia 28.01.2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Chełmskiej, Górnośląskiej i Zakole

5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 26.05.2014r. o godz. 16.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy – ul. Konarskiego 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 22.04.2014r.

3. Spotkanie z dyrekcją ZOZ w Chełmie Śląskim.

4. Zapoznanie z propozycjami letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży naszej gminy.

5. Omówienie zasad przyznawania stypendiów sportowych

6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełm Śląski za 2013 rok.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Zyzak

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 19.05.2014r. godz. 15.30w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 22.04.2014 roku.

3. Analiza i wydanie opinii z wykonania budżetu za 2013 rok.

4. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji budżetu po I kwartale 2014 roku.

5. Informacja Wójta Gminy dotycząca emisji obligacji komunalnych.

6. Informacja Wójta Gminy nt. zaawansowania prac związanych z wykonaniem

przepompowni na terenie gminy przez KWK „Ziemowit” oraz zagospodarowania Czaszy Kudrowca przez KWK „Piast”

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

                                                                        Przewodniczący Komisji     Przewodniczący Komisji

                                                                              Krzysztof Noras               Alojzy Pyrcik

Zaproszenie na XXXIX-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXIX-ą sesję

która odbędzie się w dniu 15 maja br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII-ej sesji z dnia 22.04.2014r.

4.Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2014r.,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chełm Śląski na lata 2014- 2030,

c. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Chełmskiej, Górnośląskiej i Zakole,

d. połączenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chełmie Śląskim ul. Górnośląska 45 z Gminnym Przedszkolem Nr 2 w Chełmie Śląskim ul. Górnośląska 45 w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmie Śląskim,

e. przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

– plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Chełm Śląski” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

5.Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXXVIII-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXVIII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 22 kwietnia br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII-ej sesji z dnia 25.03.2014r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie :

a. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału MPGOiEO MASTER Spółka  z o.o.

5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                       Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.