Aktualności

Rządowy program pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”

Rządowy program pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”.

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego, objęci są uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej. (Uwaga: programem objęci są uczniowie wybranych klas np. w szkole podstawowej kl. II i III).

Szczegóły programu są zamieszczone na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://men.gov.pl w zakładce „finansowanie edukacji”

Rodzice uczniów, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka oraz nauczyciele, pracownicy socjalni (za zgoda rodziców lub prawnych opiekunów) mogą składać wnioski do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.

W naszej Gminie, wnioski do dyrektorów szkół, można składać do 12 września 2017r.

Nowe zasady Śląskiej Karty Usług Publicznych

Nowe zasady Śląskiej Karty Usług Publicznych

kzkgop.com.pl

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

     Gmina Chełm Ślaski, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zapewnia niepełnosprawnym uczniom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do odpowiednich szkół i placówek oświatowych lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i  opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice/opiekunowie.

     W związku z koniecznością zawarcia stosownych umów - z przewoźnikiem i z rodzicami, prosi się rodziców lub opiekunów dzieci o niezwłoczne składanie wniosków w  sprawie zapewnienia dowozu zbiorowego lub o zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna, wraz z wymaganymi dokumentami, w Sekretariacie Urzędu Gminy Chełm Śląski ul. Konarskiego 2

Wymagane dokumenty:

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia,

– aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia (jeżeli zostało wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną),

– potwierdzenie przyjęcia ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora placówki oświatowej,

Do pobrania:

Wzór wniosku

Wzór umowy

Wzór rachunku

Zaproszenie na XXI Dni Chełmu Śląskiego

plakat Dni Chełmu

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.