Aktualności

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śl. na Zielonej Szkole

 WFOŚ

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Tradycyjnie uczniowie klasy III pod koniec roku szkolnego wyjeżdżają na tzw. „Zieloną Szkołę”. Od 22 maja do 4 czerwca jedenastu uczniów SP2, pod opieką nauczycieli uczyło się, wypoczywało i realizowało program zdrowotny i ekologiczny w Ośrodku „Magnat” w Łebie. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie tego wyjazdu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, skąd pozyskano dotację w wysokości 2560,00zł. Również z budżetu Gminy przeznaczono środki na ten cel w wysokości 150,00 zł dla każdego dziecka.

Zgodnie z wcześniej opracowanym programem zorganizowano liczne zajęcia sportowe, spacery oraz gry i zabawy ruchowe. Dzieci miały do dyspozycji boisko „Orlik”, siłownię i basen. Nauczyciele dużą wagę przywiązywali do rozwijania u uczniów wrażliwości na problemy środowiska naturalnego. Przekazywali dzieciom wiedzę na temat flory i fauny Słowińskiego Parku Narodowego, obiektów chronionych Parku i różnic pomiędzy terenami nadmorskimi i Śląska. Tłumaczyli też znaczenie dbałości o czystość powietrza. W trakcie pobytu szczególną uwagę przywiązywano do właściwego odżywiania dzieci. Ośrodek zapewniał cztery urozmaicone, smaczne posiłki wzbogacone owocami
i warzywami.

Do głównych celów osiągniętych podczas wyjazdu na „Zieloną Szkołę” zaliczyć można: kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu, podniesienie sprawności fizycznej, prawidłowe odżywianie, rozwój wrażliwości na problemy środowiska a także uzyskanie informacji historycznych, geograficznych i ekologicznych związanych
z Polskim wybrzeżem.

Bardzo znaczącym aspektem dla atrakcyjności pobytu był program wycieczek i dodatkowych atrakcji, wśród których były: wycieczka do Trójmiasta, zwiedzanie Fokarium, przejazd „bajkową kolejką”, wycieczka do Parku Rozrywki, przejażdżka bryczką w stadninie koni i rejs statkiem.

Wszyscy wrócili zdrowi, zadowoleni i radośni!

zielona szkoła 2019

zielona szkoła 2019 1

zielona szkoła 2019 2

zielona szkoła 2019 3

Informacja o braku wody

info brak wody 26.06.2019

Informacja o braku wody

informacja o braku wody 26.06.2019

 

OGŁOSZENIE O WYBORACH ŁAWNIKÓW na kadencję 2020 - 2023

W związku ze zbliżającym się upływem kadencji ławników sądowych, stosując się do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.Dz.U.z 2019r.,poz.52) informuję mieszkańców Gminy, iż istnieje możliwość zgłoszenia swojej kandydatury do pracy jako ławnik w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach lub Sądzie Okręgowym w Katowicach.
Ławnikiem może być wybrany ten , kto :
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Kartę zgłoszenia na ławnika określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r.
( Dz.U.z 2011r. Nr 121, poz.693)

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA Z DNIEM 1 LIPCA br.

Zgłoszenia proszę składać w Biurze Rady Gminy Chełm Śląski lub Sekretariacie Urzędu Gminy Chełm Śląski w godzinach pracy Urzędu.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.