Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023.40 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 27.02.2024 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 29.01.2024 r.

3.Spotkanie z Dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej:

- informacja z działalności ZOZ i propozycji dodatkowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów;

- zapoznanie z organizacją i dostępnością usług medycznych Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Marian Cisowski

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023.40) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie w dniu 21.02.2024 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 29.01.2024 r.

3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełm Śląski w zakresie:

- kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, recyklingiem  i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

- liczby mieszkańców objętych systemem,

- ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

- ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zagórski

Zaproszenie na LXVII Sesję Rady Gminy

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na LXVII Sesję,

która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 r. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z LXVI Sesji z dnia 20.12.2023 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmianbudżetu gminy Chełm Śląski na 2024 rok,

b. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2024-2027,

c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych,

d. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

e. ustalenia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi działającymi na terenie Gminy Chełm Śląski,

f. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2024 rok.

5. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 91,poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się wdniu 29.01.2024r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 19.12.2023r.

4. Przyjęcie Sprawozdania z pracy Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu.

5. Przyjęcie planu pracy Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2024.

6. Przyjęcie Sprawozdania z pracy Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej.

7. Przyjęcie planu pracy Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej na rok 2024.

8. Informacja nt. organizowanych imprez kulturalnych przez Gminę w 2023 roku.

9. Informacja Wójta Gminy w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski.

10. Zapoznanie się z projektami uchwał.

11. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

Zaproszenie na LXVI Sesję Rady Gminy

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na LXVI Sesję,

która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023 r. o godz.14.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z LXV Sesji z dnia 29.11.2023 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2024-2027,

b. budżetu gminy Chełm Śląski na 2024 rok,

c. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Kolberga i Techników oraz terenami kolejowymi,

d. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Żabia i Odrodzenia oraz terenami kolejowymi, część – A,

e.określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkieispecjalistyczneusługiopiekuńczezwyłączeniemspecjalistycznychusługopiekuńczychdla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,

f. ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

g. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

h. określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881),

i. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025,

j. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2024 rok.

5. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.