Zaproszenie na LVIII Sesję Rady Gminy

 

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na LVIII Sesję,

która odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z LVI Sesji z dnia 28.03.2023 r.

4. Zatwierdzenie protokołu z LVII Sesji Nadzwyczajnej z dnia 21.04.2023 r.

5. Debata na temat raportu o stanie Gminy Chełm Śląski.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenie Wójtowi Gminy Chełm Śląski wotum zaufania,

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2022 rok,

c. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

d. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok,

e. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2023-2027,

f. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim,

g. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2022 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim,

h. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim,

i. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego powierzającego Miastu Dąbrowa Górnicza przez Gminę Chełm Śląski zadania własnego z zakresu pomocy społecznej,

j. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w 2023 roku.

7. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Wnioski, oświadczenia radnych.

9. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

 

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023.40) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 91,poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 29.05.2023 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 25.04.2023r.

4. Analiza i wydanie opinii z wykonania budżetu za 2022r. wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Chełm Śląski za 2022r.

5. Informacja Wójta Gminy nt. realizacji budżetu po I kwartale 2023 r.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

Zaproszenie na LVII Sesję Nadzwyczajną

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na LVII Sesję Nadzwyczajną,

która odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2023 r. o godz.14.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok,

b. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2023-2027.

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023.40) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie w dniu 25.04.2023 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 27.03.2023 r.

4.Spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Chełm Śląski.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

Zaproszenie na LVI Sesję Rady Gminy

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na LVI Sesję,

która odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z LIV Sesji z dnia 25.01.2023r.

4. Zatwierdzenie protokołu z LV Sesji Nadzwyczajnej z dnia 09.02.2023r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok,

b. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2023-2027,

c. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Gminy Chełm Śląski,

d. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Chełm Śląski,

e. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2023 roku,

f. sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Chełm Śląski.

6. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Wnioski, oświadczenia radnych.

8. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

 

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.