Zaproszenie na XLVII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLVII Sesję

która odbędzie się w dniu 22 sierpnia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLVI sesji z dnia 23.07.2018r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok

b. sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok

c. ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Chełm Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

d. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Chełm Śląski

e. zatwierdzenia Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Chełm Śląski

f. zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkola oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski

g. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie podziału Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na okręgi wyborcze i ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 24.07.2018r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 20.06.2018r.

3. Analiza Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełm Śląski.

4. Zapoznanie się z budową wału przeciwpowodziowego w Chełmie Małym – wizyta w terenie - zakres prac zleconych oraz koszty poniesione przez Gminę na realizację tego zadania

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 23.07.2018r. o godz.15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 20.06.2018r.

3. Zapoznanie z harmonogramem obchodów „Dni Chełmu Śląskiego” w 2018 r.

4. Omówienie zakresu remontu boiska przy SP nr 2.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

Zaproszenie na XLV Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLV Sesję

która odbędzie się w dniu 10 lipca br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

Zaproszenie na XLIV Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLIV Sesję

która odbędzie się w dniu 21 czerwca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLIII sesji z dnia 22.05.2018r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski

za 2017 rok

b. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

c. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok

d. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027

e. udzielenia pomocy finansowej Miastu Mysłowice

f. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2017 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

g. przekazania przez Gminę Chełm Śląski zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego

w gminnych przewozach pasażerskich

h. zmiany uchwały Nr XLI/235/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału

Gminy Chełm Śląski na stałe obwody głosowania

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.