Zaproszenie na XI-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XI-ą sesję

która odbędzie się w dniu 29 września br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z X-ej sesji z dnia 30.07.2015r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2015 rok

b. zmiany WPF Gminy Chełm Śląski na lata 2015-2027

c. przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany Statutu Związku

d. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Mysłowicach

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołujęwspólne posiedzenieKomisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się wdniu 15.09.2015r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 27.08.br.

3. Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za I półrocze 2015r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.

4. Wydanie opinii o pakiecie uchwał dotyczących gospodarki odpadami w gminie Chełm Śląski.

5. Wnioski Komisji do projektu budżetu na 2016 rok.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady

KazimierzPlewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołujęwspólne posiedzenieKomisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 27.08.2015r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia …z dnia 20.07.br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i G.G. z dnia 28.07.br.

4. Omówienie tematyki związanej z realizacją ustawy o zagospodarowaniu odpadów komunalnych w gminie Chełm śląski po 01 stycznia 2016r.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na X-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na X-ą sesję

która odbędzie się w dniu 30 lipca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z IX-ej sesji z dnia 25.06.2015r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2015 rok

b. zmiany WPF Gminy Chełm Śląski na lata 2015-2027

c. powołania zespołu do spraw wyboru ławników

d. zaopiniowania projektu planu aglomeracji Chełm Śląski

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 28.07.2015r. o godz. 15.30na terenie oczyszczalni ścieków w Chełmie Śląskim, ul. Kmicica.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 23.06.br.

3. Spotkanie z Prezesem GSK w Chełmie Śląskim :

  • wizyta w oczyszczalni ścieków,

  • stopień wykorzystania oczyszczalni,

  • informacja o stanie sieci wodociągowej.

4. Informacja Wójta Gminy na temat budowy wału przeciwpowodziowego (projekt i termin wdrożenia).

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.