Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 18.04.2018r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 20.03.2018r.

3. Spotkanie z przedstawicielami : Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim - na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Chełm Śląski.

4. Rozliczenie i podsumowanie „akcji zima” 2017/2018.

5. Informacja na temat letniego utrzymania dróg i chodników na terenie gminy.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XL Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XL Sesję

która odbędzie się w dniu 21 marca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX sesji z dnia 15.02.2018 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu Gminy Chełm Śląski na 2018 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027

c. podziału Gminy Chełm Śląski na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Chełm Śląski

d. uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełm Śląski

e. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2018 roku

f. wyrażenia zgody na zawarcie na okres od 1 kwietnia 2018 r. do dnia31 marca 2021 r. kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

g. wyrażenia zgody na zawarcie na okres od 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresiemiędzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 20.03.2018r. o godz. 15.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Owocowa 10.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 13.02.2018r.

3. Wizytacja placówki - spotkanie z Dyrektorem GOK w sprawach :

- kosztów utrzymania placówki,

- możliwości rozwoju i poszerzenia oferty zajęć dla mieszkańców naszej Gminy.

4. Informacja dot. możliwości przebudowy kotłowni w GOK.

5. Zapoznanie się z pracami związanymi z budową windy przy SP nr 1.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXXIX Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXIX Sesję

która odbędzie się w dniu 15 lutego br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji z dnia 25.01.2018 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu Gminy Chełm Śląski na 2018 rok

b. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ulic Chełmskiej, Gamrot oraz Skalnej

c. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ulic Kolberga, Wiosennej, Techników

5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 13.02.2018r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Zdrowia z dnia 22.01.br. i Komisji ds. Budżetu i GG z dnia 24.01.br.

3. Zapoznanie się z harmonogramem imprez, akcji i zawodów sportowych w 2018 roku o zasięgu gminnym i powiatowym.

4. Omówienie założeń do projektu programu "odnawialne źródła energii" (fotowoltaika).

5. Zapoznanie się z wynikami przeprowadzonej ankiety.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.