Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 20.07.2015r. o godz. 15.30w siedzibie GOSiR, w Chełmie Śląskim, ul. Techników 4b.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 23.06.br.

3. Spotkanie z kierownikiem GOSiR

- wizytacja nowo powstałych obiektów sportowych .

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

Zaproszenie na na IX-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na IX-ą sesję

która odbędzie się w dniu 25 czerwca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z VII -ej sesji z dnia 23.04.2015r.

4. Zatwierdzenie protokołu z VIII -ej sesji z dnia 21.05.2015r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2014 rok

b. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

c. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2015 rok.

d. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim

e. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śląskim

f. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2014 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

g. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chełm Śląski na lata 2014-2017

z perspektywą do roku 2020” wraz z „ prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chełm Śląski na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2020”

h. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełm Śląski”

i. przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Chełm Śląski”

j. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ulic Zakole, Kurpińskiego, Chełmskiej i Górnośląskiej

6. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołujęwspólne posiedzenieKomisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się wdniu 23.06.2015r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia …z dnia 25.05.br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i G.G. z dnia 26.05.br.

4. Analiza i wydanie opinii z wykonania budżetu za 2014r.

5. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji budżetu po I kwartale 2015r.

6. Informacja Wójta Gminy na temat planu zagospodarowania terenu przy ul. Owocowej.

7. Zapoznanie się z projektami uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 25.05.2015r. o godz. 15.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chełmie Śląskim, ul. Górnośląska 45.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 21.04.br.

3. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie omówienia organizacji roku szkolnego 2015/2016.

4. Zapoznanie się z propozycjami letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży naszej Gminy.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 26.05.2015r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 21.04.br.

3. Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich , Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych celem omówienia prac i przebudowy na DW 934 i DW 780.

4.Informacja Wójta Gminy na temat prac związanych z przebudową i rozbudową ul. Bukowej.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.