Zaproszenie na VII-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na VII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 23 kwietnia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z V -ej sesji z dnia 26.02.2015r.

4. Zatwierdzenie protokołu z VI -ej sesji z dnia 25.03.2015r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2015 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2015-2027

6. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołujęwspólne posiedzenieKomisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 21.04.2015r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24.03.br. i 08.04.br.

3. Spotkanie ze przedstawicielami policji i straży pożarnej (PSP i OSP) na temat

bezpieczeństwa w gminie Chełm Śląski.

4. Informacja Wójta Gminy na temat modernizacji pomieszczeń i instalacji c.o.

w budynku OSP.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 25.03.2015r. o godz. 15.30w sali posiedzeń Urzędu Gminy, ul. Konarskiego 2

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 23.02.br.

3. Spotkanie z Dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

w sprawach :

- funkcjonowania ZOZ-u,

- wyposażenia gabinetów, pomieszczeń,

- bilansu finansowego i zatrudnienia.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 24.03.2015r. o godz. 15.30w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24.02.br.

3. Spotkanie ze Starostą Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w sprawach :

- komunikacji na terenie powiatu,

- utrzymania dróg i chodników na drogach powiatowych na terenie gminy,

- wspólnego działania w temacie ochronyprzeciwpowodziowej na terenie gminy i powiatu.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

Zaproszenie na V-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na V-ą sesję

która odbędzie się w dniu 26 lutego br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z IV -ej sesji z dnia 29.01.2015r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2015 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski

na lata 2015-2027

c. uchylenia uchwały Nr XLI/252/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 03.07.2014 r. w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

d. zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego

Okręgu Przemysłowego w Katowicach

e. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląsk8i w 2015 roku

f. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Chełm Śląski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.