Zaproszenie na na XXXII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXII Sesję

która odbędzie się w dniu 27 czerwca br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXI sesji z dnia 09.05.2017r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2016 rok

b. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

c. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2016 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

d. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2017 rok

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn. zm.) zwołujęwspólne posiedzenieKomisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 26.06.2017r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia ... z dnia 23.05. br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i GG z dnia 30.05.br.

4. Analiza i wydanie opinii z wykonania budżetu za 2016 rok

5. Informacja Wójta Gminy nt realizacji budżetu po I kw. 2017 r.

6. Informacja Wójta Gminy nt zakupu i budowy placu zabaw oraz siłowni na terenie GOSiR.

7. Zapoznanie się z ofertą letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie gminy.

8. Zapoznanie się z projektami uchwał.

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn.zm) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 30.05.2017r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24.04.br.

3. Zapoznanie się z zaawansowaniem prac związanych z zagospodarowaniem czaszy „Kudrowca”, regulacją Potoku Makołowiec, rowu A oraz obwałowań Potoku Goławieckiego.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

6. Wizytacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zapoznanie się z koncepcją zagospodarowania terenu wraz z budową bramy  wyjazdowej.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 23.05.2017r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24.04.br.

3. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych.

4. Omówienie organizacji roku szkolnego 2017/2018.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 ww. ustawy.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

Zaproszenie na XXXI sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXI sesję

która odbędzie się w dniu 09 maja br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIX sesji z dnia 11.04.2017 r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXX sesji z dnia 24.04.2017 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2017 rok

b. wyrażenia zgody na zawarcie na okres od 1 czerwca 2017r. do dnia 31 maja 2020r. kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

c. wyrażenia zgody na zawarcie na okres od 1 sierpnia 2017r. do dnia 31 lipca 2020r. kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

d. wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Chełm Śląski w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art.1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim

6. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.