Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 27.09.2016r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 25.08.br.

3. Informacja Wójta Gminy na temat wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

4. Wnioski komisji do projektu budżetu na 2017r.

5. Informacja na temat termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełm Śląski.

6. Informacja na temat dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy.

7. Zapoznanie się z projektami uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 26.09.2016r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 25.08.br.

3. Informacja na temat pomocy stypendialnej dla uczniów.

4. Ocena letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

5. Opracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2017 rok.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

Zaproszenie na XX sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XX sesję

która odbędzie się w dniu 30 sierpnia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XVIII sesji z dnia 22.06.2016r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XIX sesji z dnia 19.07.2016r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2027

c. likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Chełmie Śląskim

d. przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XXXII/161/2009 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia

   25 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie

   ulic Podłuże, Gamrot, Chełmska i Zbiornika Dziećkowice

e. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

f. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

6. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 25.08.2016r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu (…) z dnia 26.07.br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia (…) z dnia 27.07.br.

4. Spotkanie z przedstawicielami Spółki TAURON w sprawach :

- stanu sieci energetycznej i jakości dostarczanej energii,

- budowy drugiego Głównego Punktu Zasilania,

- wymiany oświetlenia z lamp sodowych na oprawy typu LED

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016r., poz.446 ) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 27.07.2016r. o godz.15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

 

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 21.06.br.

3. Zapoznanie się z projektami uchwał.

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

5. Wizytacja nowo powstałych obiektów sportowych i placów zabaw

(objazd wszystkich placów zabaw i obiektów sportowych)

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.