Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 25.03.2013r. o godz. 16.00w siedzibie Przedszkola nr 2 w Chełmie Śląskim, ul. Górnośląska 45.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 25.02.2013r.

3. Wizytacja Przedszkola Nr 1 i Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chełmie Śląskim.

4. Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia „ Młodzi dla Młodych”.

5. Omówienie zasad przyznawania stypendiów sportowych.

6 Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

                                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                                    Grzegorz Zyzak

Zaproszenie na XXV-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXV-ą sesję

która odbędzie się w dniu 19 marca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Sesja zwoływana jest w trybie nadzwyczajnym.

Tematyka sesji obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2 Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2013r.

b) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025

c) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

d) dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

4. Zamknięcie obrad.

                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                             Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 26.02.2013r. godz. 15.30 sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 22.01.2013r.

  3. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach celem zabezpieczenia Gminy Chełm Śląski przed powodzią.

  4. Rozliczenie finansowe inwestycji c.o. w OSP Chełm Śląski.

     5. Rozliczenie finansowe inwestycji – modernizacja ul. Śląskiej

     6. Zapoznanie się z Informacją PSP Tychy za rok 2012 .

     7. Sprawozdanie z działalności KPP w Bieruniu za 2012 rok.

     8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

               Przewodniczący Rady

                 Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 25.02.2013r. o godz. 16.00w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 28.01.2013r.

      3. Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia „ Młodzi dla Młodych”.

      4. Zapoznanie się z harmonogramem imprez, akcji, zawodów sportowych itp.

         planowanych na 2013 rok , o zasięgu gminnym i ponadgminnym.

      5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

      6 Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

Przewodniczący Komisji

       Grzegorz Zyzak

Zaproszenie na XXIV-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXIV-ą sesję

która odbędzie się w dniu 29 stycznia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIII-ej sesji z dnia 19.12.2012r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

b. obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów oraz pełniącym inne funkcje kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski

c. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski

d. zmiany uchwały nr II/6/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 grudnia 2010 roku

e. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2013 rok

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia  

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.