Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 24.09.2012r. o godz. 15.30 w siedzibie GBP w Chełmie Śląskim, przy ul. Techników 18.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 30.07.br

  3. Spotkanie z kierownictwem Gminnej Biblioteki Publicznej.

  4. Wizytacja placówki.

  5. Opracowanie wniosków do projektu budżetu na 2013 rok.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                        Grzegorz Zyzak

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XVII-ą sesję Rady Gminy Chełm Śląski, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy  ul. Konarskiego 2  w  dniu  28.08.2012r. o godz. 15:30.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i  stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu  z  XV-ej sesji  z dnia 5.06.2012r.

4. Zatwierdzenie protokołu  z  XVI-ej sesji  z dnia 26.06.2012r.

5. Podjęcie uchwał  w sprawie :

a.  likwidacji Technikum Uzupełniającego w Chełmie Śląskim,

b. likwidacji  Liceum Profilowanego w Chełmie Śląskim,

c.  nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śląskim, w nowym

     brzmieniu,

d. zmiany nazwy Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Chełmie Śląskim na

    Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim i nadania Statutu, w nowym

    brzmieniu,

e. zmiany Uchwały Nr XV/95/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 5 czerwca

     2012r. w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki zdrowotnej  w  Chełmie

     Śląskim

f. wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako języka regionalnego.

g. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chełm Śląski, których

    właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełm Śląski oraz warunków i zasad

    korzystania z tych przystanków.

6. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 30.07.2012r. o godz. 15.30 w Sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 25.06.br

  3. Inwestycje w placówkach oświatowych i ZOZ w Chełmie Śląskim w 2012r.

     4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

     5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

Przewodniczący Komisji

mgr Grzegorz Zyzak

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds.Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 24.07.2012r. godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 26.06.2012r.

3. Spotkanie z Zarządem TS Stal Chełm Śląski.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                                                         Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji

Krzysztof Noras                    Alojzy Pyrcik

Zaproszenie na XVI sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XVI -ą sesję nadzwyczajną

która odbędzie się w dniu 26 czerwca br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał wnoszonych przez Wójta Gminy Chełm Śląski w sprawie:

a. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chełm Śląski jako Partnera do projektu pod nazwą : „ABC… angielski poznać chcę !” o nr KSI: WND-POKL.09.05.00-24-759/11 w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

b. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chełm Śląski jako Partnera do projektu pod nazwą : „ Angielskie ABC… !” o nr KSI: WND-POKL.09.05.00-24-760/11 w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                                         Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.