Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 26.02.2013r. godz. 15.30 sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 22.01.2013r.

  3. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach celem zabezpieczenia Gminy Chełm Śląski przed powodzią.

  4. Rozliczenie finansowe inwestycji c.o. w OSP Chełm Śląski.

     5. Rozliczenie finansowe inwestycji – modernizacja ul. Śląskiej

     6. Zapoznanie się z Informacją PSP Tychy za rok 2012 .

     7. Sprawozdanie z działalności KPP w Bieruniu za 2012 rok.

     8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

               Przewodniczący Rady

                 Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 25.02.2013r. o godz. 16.00w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 28.01.2013r.

      3. Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia „ Młodzi dla Młodych”.

      4. Zapoznanie się z harmonogramem imprez, akcji, zawodów sportowych itp.

         planowanych na 2013 rok , o zasięgu gminnym i ponadgminnym.

      5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

      6 Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

Przewodniczący Komisji

       Grzegorz Zyzak

Zaproszenie na XXIV-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXIV-ą sesję

która odbędzie się w dniu 29 stycznia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIII-ej sesji z dnia 19.12.2012r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

b. obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów oraz pełniącym inne funkcje kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski

c. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski

d. zmiany uchwały nr II/6/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 grudnia 2010 roku

e. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2013 rok

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia  

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 28.01.2013r. o godz. 16.00w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 7.12.2012r.

3. Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2013 rok.

4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za 2012 rok.

5. Zapoznanie się z przebiegiem zajęć organizowanych podczas ferii zimowych dla

dzieci i młodzieży naszej Gminy.

6. Sprawozdanie z przebiegu imprez sportowych, akcji odbywających się w Chełmie

Śląskim w 2012 roku.

7. Zapoznanie się z projektami uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Zyzak

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds.Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 22.01.2013r. godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 7.12.2012r.

  3. Przyjęcie Sprawozdania z pracy Komisji w 2012r. i Planu pracy na 2013r.

  4. Informacja Wójta Gminy nt. remontu ulicy Odrodzenia wraz z rozliczeniem inwestycji.

     5. Opiniowanie projektów uchwał.

     6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                                      Przewodniczący Komisji              Przewodniczący Komisji

                                                                          Krzysztof Noras                           Alojzy Pyrcik

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.