Aktualności

Konkurs wiedzy o samorządzie

UWAGA: ZMIANA TERMINU KONKURSU WIEDZY O SAMORZĄDZIE LOKALNYM ORAZ O GMINIE CHEŁM ŚLĄSKI. KONKURS ODBĘDZIE SIĘ W CZWARTEK 20 MAJA 2010R.

Karta zgłoszenia do Konkursu

Regulamin konkursu wiedzy o samorządzie lokalnym oraz o Gminie Chełm Śląski.

§ 1

Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Chełm Śląski.

§ 2

Uczestnikami Konkursu są uczniowie klas V i VI szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Chełm Śląski oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – mieszkańcy Chełmu Śląskiego i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmie Śląskim.


§ 3

Celem konkursu jest:
1.    usystematyzowanie i zwiększenie wiedzy na temat samorządu lokalnego, przydatnej

do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
2.    przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
3.    kształtowanie postaw obywatelskich,
4.    kształtowanie pozytywnego wizerunku samorządu lokalnego,
5.    rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.


§ 4

Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, kompetencji organów samorządowych oraz wiedzę ogólną dotyczącą Gminy Chełm Śląski.


§ 5

1.    Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych, gimnazjum

i szkół ponadgimnazjalnych.
2.    Po 3 nagrody zostaną przyznane uczniom, którzy zdobędą największą liczbę punktów w poszczególnych grupach wiekowych:

  1. Klasa V i VI Szkół Podstawowych

  2. Klasa I – III Gimnazjum

  3. Szkoły Ponadgimnazjalne

      

§ 6

  1. Konkurs odbędzie się w Gminnej Świetlicy Środowiskowej przy ul.Owocowej 10 (Euro-Centrum) , w dniu 20 maja 2010r (czwartek) o godzinie 17.00

  2.   Uczestnicy będą pisali jednakowy test wielokrotnego wyboru, składający się z 35

pytań. Czas na rozwiązanie testu – do 70 minut.

3. Punktacja jest następująca: za odpowiedź pozytywną 1 pkt, za negatywną 0 pkt. Nie ma

punktacji ujemnej.

4.   W trakcie rozwiązywania testów na sali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy konkursu

i przedstawiciele organizatora.

5. Laureatami konkursu w poszczególnych grupach wiekowych zostają 3 uczniowie , którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów lub najwyższą jednakową liczbę punktów .

6.   W przypadku uzyskania przez uczniów w poszczególnych grupach wiekowych takiej samej, najwyższej liczby punktów uniemożliwiającej wyłonienie 3 najlepszych uczniów, pomiędzy tymi uczniami przeprowadzona zostanie dogrywka w dniu wyznaczonym przez organizatora.

7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Gminy Chełm Śląski

§ 7

1.    Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić Kartę zgłoszenia do konkursu stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu dostępną na stronie internetowej gminy: www.chelmsl.pl w zakładce : komunikaty ogłoszenia.

2.    Kartę zgłoszenia dostarcza się do Gminnego Zespołu Oświaty w Chełmie Śląskim ul. Techników 25 lub przesyła faksem na nr: 32/2256651 do dnia 17 maja 2010r.

3. W przypadku przesłania Karty zgłoszenia faxem ,oryginał Karty należy przedłożyć organizatorowi w dniu konkursu .


§ 8

Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody.

§ 9

Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

§ 10

Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Sekretarz Gminy Chełm Śląski.

Wójt Gminy Chełm Śląski

/-/ Stanisław Jagoda

Intensywny kurs języka niemieckiego w Pforzheim

Urząd Gminy w Chełmie Śląskim dysponuje jednym miejscem na kurs intensywnej nauki języka niemieckiego organizowany w Pforzheim (Niemcy) w terminie od 26 czerwca do 11 lipca 2010r .

Koszty pobytu pokrywane będą przez organizatorów ze strony niemieckiej , natomiast uczestnicy ponoszą koszty przejazdu .

Zapraszamy chętnych uczniów klas licealnych lub technicznych , w wieku od 16 do 18 lat z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego do udziału w spotkaniu kwalifikacyjnym, które odbędzie się 27 kwietnia br (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Chełmie Śląskim przy ul.Konarskiego 2 w sali 008 na I piętrze .

W celu udokumentowania wyników w nauce prosimy zabrać ze sobą świadectwo ukończenia poprzedniej klasy.

Akcja Odszczurzanie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
z dnia 18.03.2010r.

Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005r. z późn. zmianami) oraz uchwałą nr IV/27/2007 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 9 lutego 2007r. zarządzam:

§ 1

W dniach od 01 kwietnia 2010 do dnia 30 kwietnia 2010 przeprowadzić na obszarze Gminy Chełm Śląski akcję odszczurzania.

§ 2

Obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania spoczywa na właścicielach i administratorach budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjno-handlowych i usługowych, zarówno uspołecznionych jak i prywatnych, a także gospodarstw rolnych.

§ 3

 

  1. Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji odszczurzania, winny we własnym zakresie i na własny koszt zakupić trutkę.

  2. Trutkę można zakupić w sklepach chemicznych w magazynach towarów masowych, sklepach wielobranżowych itp.

  3. Sposób wyłożenia trutki winien być zgodny z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.

  4. Trutkę należy wyłożyć w miejscach gdzie najprawdopodobniej mogą wystąpić gryzonie tj. piwnice, śmietniki, budynki gospodarcze, magazyny.

§ 4

Informuję, że przedstawiciele Terenowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej będą na bieżąco kontrolować stan posesji, a w przypadku zaniedbań, będą nakładane grzywny.

§ 5

Ewentualne padłe gryzonie należy zakopać na głębokość min. 50cm przysypując warstwą wapna i następnie ziemi w odległości min. 50m od źródła wody pitnej jak również zabudowań

§ 6

W przypadku zaistniałego zatrucia trutką bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

                                                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                                                                Chełm Śląski

Informacje nt. wypadków i kolizji samochodowych

Tutaj znajdziesz informacje o wypadkach, kolizjach na drogach.

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.