Aktualności

Zasilek powodziowy na cele edukacyje

Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełm Śląski, którzy zostali poszkodowani w tegorocznej powodzi mogą ubiegać się o zasiłek powodziowy na cele edukacyjne. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1.000,-zł przyznawane w ramach realizowanego w 2010 roku rządowego programu „Wyprawka szkolna” ( podstawa prawna rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne ( Dz.U. Nr 95 poz. 612 )

Warunki przyznania pomocy

1. Uprawnieni do otrzymania pomocy:

- dzieci zamieszkałe na terenie gminy Chełm Śląski realizujące w roku

szkolnym 2009/10 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne ( tzw. „zerówka”),

- uczniowie zamieszkali na terenie gminy Chełm Śląski uczęszczający w roku

szkolnym 2009/10 do szkól wszystkich typów , z wyłączeniem szkół dla

dorosłych, o ile rodziny zostały zakwalifikowane do otrzymania

jednorazowego świadczenia pieniężnego ze środków pomocy społecznej

w wysokości do 6.000,-zł, w związku z powodzią w maju 2010r.

2. Zasady udzielania pomocy:

- pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia ( rodziców zastępczych,

prawnych opiekunów ) lub pełnoletniego ucznia ( wzór wniosku w załączeniu

lub do pobrania w Gminnym Zespole Oświaty w Chełmie Śląskim ),

- wniosek należy złożyć w Gminnym Zespole Oświaty w Chełmie Śląskim

ul. Techników 2 tel. 32/2256650, do dnia 13.10.2010r.,

- Gminny Zespół Oświaty w Chełmie Śląskim sporządzi listę uprawnionych

do otrzymania zasiłku powodziowego,

- na podstawie listy, po otrzymaniu środków pieniężnych nastąpi wypłata

zasiłków powodziowych rodzicom ucznia (rodzicom zastępczym, prawnym

opiekunom ) lub pełnoletniemu uczniowi w kasie Gminnego Zespołu Oświaty w godzinach: poniedziałek i środa od 7.30 do 10.30 oraz we wtorek od 13.30 do 16.00 lub na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

3.Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek,

- dokument potwierdzający tożsamość.

Wniosek o przyznanie zasiłku 

Profilaktyka schorzeń jelita grubego

Tutaj znajdziesz informacje o tym gdzie możesz się przebadać

II Edycja Konkursu Fotograficznego

Regulamin

Konkursu Fotograficznego

'' Gmina Chełm Śląski – moja mała ojczyzna”

Wójt Gminy Chełm Śląski ogłasza II edycję

konkursu fotograficznego pt.: ''Gmina Chełm Śląski – moja mała ojczyzna”

I CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży tematyką związaną z lokalną społecznością i zainspirowanie do poszukiwań walorów naszej Gminy.

II ADRESESACI KONKURSU

 1. uczniowie szkół podstawowych

 2. uczniowie gimnazjum

 3. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

III KATEGORIE PRAC

 1. '' Mieszkańcy naszej gminy” - prezentacja obyczajów, zwyczajów, uroczystości, czasu wolnego, pracy, sportu itp.

 2. '' Ciekawe miejsca” - budynki, przyroda.

 3. '' Wczoraj i dziś'' – fotografie zrobione współcześnie w miejscu, które jest uwiecznione na starej fotografii, znajdującej się np.: w rodzinnym albumie.

W tej kategorii należy dostarczyć obie fotografie.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane, nie brały udziału w I edycji konkursu ani w żadnym innym konkursie.

 2. Prace mogą być dziełem jednego autora albo dziełem zespołu osób.

 3. Do konkursu można złożyć dowolną liczbę zdjęć. Mogą to być zdjęcia pojedyncze lub zestawy maksymalnie 5 zdjęć, które będą traktowane jako jedna praca – pod warunkiem wyraźnego opisu na odwrocie: '' Zestaw nr – ilość zdjęć (np.5) zdjęcie Nr (np.2).

 4. Technika wykonywania prac jest dowolna ( tradycyjna i cyfrowa). Zdjęcia powinny mieć format nie mniejszy niż 21×30 cm; w przypadku fotografii

  1. cyfrowej rozdzielczość minimum 300 dpi. (zalecane więcej).

  2. Do zdjęć należy dołączyć płytę CD z nagranymi zdjęciami.

  3. Do konkursu można zgłosić fotografie wykonane w poprzednich porach roku.

  4. Nie można zgłaszać fotografii tylko w formie cyfrowej, nie można też przesyłać fotografii mailem. Oceniane będą wyłącznie prace wydrukowane metodą fotolaboratoryjną.

  5. Na odwrocie zdjęcia należy umieścić godło autora ( na zdjęciach nie można zamieszczać żadnych danych autora!). Zdjęcia należy składać w zaklejonej kopercie, w której powinna też być druga zaklejona koperta oznaczona godłem autora, w której będzie wypełniona karta zgłoszenia ( dostępna na stronie internatowej www.chelmsl.pl, a w przypadku osób niepełnoletnich również pisemna zgoda rodziców na udział w konkursie.

  6. W przypadku portretów autor powinien uzyskać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.

  7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikację złożonych fotografii oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu.

  8. Prace konkursowe stają się własnością organizatora, który może je wykorzystać z podaniem imienia i nazwiska autora – w materiałach promocyjnych gminy, w prasie oraz w internecie.

  9. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

  V CZAS TRWANIA KONKURSU

 5. do 22 października 2010 r.

VI MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Gminny Zespół Oświaty w Chełmie Śląskim

ul. Techników 25

41-403 Chełm Śląski

 • w kopercie z dopiskiem '' Konkurs fotograficzny – II edycja”

Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz wykorzystane w publikacji Kalendarza Gminnego na 2011 rok i innych wydawnictwach promujących naszą Gminę

Bliższe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Oświaty

w Chełmie Śląskim ul. Techników 25; tel. 032/ 225-66-50

Światowy dzień bez tytoniu

Płeć a tytoń. Ze szczególnym uwzględnieniem działań marketingowych skierowanych do kobiet.

W 2007r. 48% dorosłych Polaków przyznało,że pali lub paliło w obecności dzieci, 27% , że czyni to także w obecności kobiet w ciąży. Większość rodziców nie chroni dzieci przed mimowolnym wdychaniem dymu tytoniowego w domu. W Polsce w aż 67% gospodarstw domowych dzieci biernie palą tytoń. W krajach skansynawskich odsetek ten jest wilokrotnie niezszy ( Finlandia - 8%, Szwecja- 15%).

W Polsce każdego roku rodzi się ponad 100 tys. dzieci, które podczas pierwszych miesięcy istnienia w łonie matki narażone są na działanie setek niszczących zdrowie związków chemicznych zawartych w dymie tytoniowym. dzieci te wolniej rosną w łonie matki, rodzą się z cechami niedorozwoju ( przeciętnie masa ciała po urodzeniu niższa o 200- 400 g), są znacznie gorzej przygotowane do samodzielnego życia, mają mniejszą szansę na normalne zdrowe życie.

60% małych dzieci jest zmuszone przez oboje rodziców lub jednego z nich od biernego palenia. badania naukowe, także w Polsce, jednoznacznie wskazują na częste nagłe zgony noworodków związane z biernym paleniem, a także astmę, schorzenia układu oddechowego i ucha środkowego u dzieci narażonych na bierne palenie.

Palenie przez kobietę w ciąży prowadzi do kontaktu rozwijającego się płodu nikotyna. Dlatego u dziecka mogą wystąpić po porodzie objawy głodu nikotynowego( tak jaku palaczy rzucających palenie) takie dzieci mogą urodzić się z objawami zespołu odstawienia nikotyny: bardziej płaczliwe, niespokojne, gorzej śpią, mają zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego . Na całe życie pozostanie u nich zwiększona tolerancja nikotyny. W przyszłości łatwiej uzależnią się od palenia papierosów- częściej niż dzieci matek niepalących  staja się palaczami. Są bardziej skłonne do sięgania po papierosy we wczesnym wieku. Prenatalna ekspozycja ma więc znaczący wpływ na wczesna inicjację tytoniową dzieci i używanie przez nie nikotyny w dorosłym życiu

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.