Aktualności

Akcja Krwiodawstwa

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski

>>TUTAJ<< znajduje się obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski

Ogłoszenie o wyborach na ławników

W związku ze zbliżającym się upływem kadencji ławników sądowych, stosując się do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98 poz.1070 z późn.zm) informuję mieszkańców Gminy, iż istnieje możliwość zgłoszenia swojej kandydatury do pracy jako ławnik w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach lub Sądzie Okręgowym w Katowicach.
Ławnikiem może być wybrany ten , kto :
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania

co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania

sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem

przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także ,

że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki

zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Kartę zgłoszenia na ławnika określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia

15 marca 2006r. ( Dz.U. Nr 50 poz.370 z późn. zm.)

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA Z DNIEM 30 CZERWCA br.
Zgłoszenia proszę składać w Biurze Rady Gminy lub Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Ogłoszenie

Urząd Gminy Chełm Śląski informuje,że w dniach od 02 czerwca do 11 czerwca 2011r. zostanie przeprowadzona na terenie gminy zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Zbiorka zostanie przeprowadzona w następujących terminach i miejscach:

- ul. Techników ( osiedle)                      02- 04 czerwiec

- ul. Śląska na wysokości posesji nr 138   02- 04 czerwiec

- ul. Wiosenna ( obok placu zabaw)        02- 04 czerwiec

- ul. Błędów ( przejazd kolejowy)            06- 08 czerwiec

- ul. Górnośląska- pętla                          06- 08 czerwiec

- ul. miodowa                                      06- 08 czerwiec

ul. Gamrot ( pod lasem)                        09- 11 czerwiec

- ul. Podłuże ( przy posesji 15)               09- 11 czerwiec

- ul. Osada                                          09- 11 czerwiec

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.