Aktualności

Szczepienie przeciwko grypie

Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim  ul.Kolberga 2 informuje, że mieszkańcy gminy Chełm Śląski powyżej 60 roku życia mogą zaszczepić się bezpłatnie przeciwko grypie.
Badanie i szczepienie w godzinach pracy ZOZ. Prosimy zgłaszać się z kartami ubezpieczeniowymi w rejestracji

Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Chełmie Śląskim Referat Gospodarki Gminnej informuje, że w dniach od 10 października do 19 października 2011 r. zostanie przeprowadzona na terenie gminy zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka zostanie przeprowadzona w następujących

terminach i miejscach:

 • ul. Techników /osiedle Fawent/ 10 - 12 październik

 • ul .Śląska skrzyżowanie 10- 12 październik

ze Śląską

 • ul. Wiosenna /obok placu zabaw/ 10 - 12 październik

 • ul. Błędów /przejazd kolejowy/ 13 – 15 październik

 • ul. Górnośląska - 13 - 15 październik

  skrzyżowanie z Kurpińskiego

 • ul. Miodowa 13 - 15 październik

 • ul. Gamrot /pod lasem/ 17 - 19 październik

 • ul. Podłuże /przy posesji nr 15/ 17 - 19 październik

 • ul. Osada 17 - 19 październik

  /łącznik między Osadami/

Ogłoszenie

Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim, ul. Kolberga 2 informuje, że mieszkańcy gminy powyżej 60 roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie. Badanie i szczepienie w godzinach pracy ZOZ. Prosimy zgłaszać się z kartami ubezpieczeniowymi w rejestracji.

Obwieszczenie

Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam, na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000r. z późn. zm) , o wszczęciu w dniu 13.09.2011r. na wniosek pana Jana Szczepanek zam. ul.Flamingów 26, 43-100 Tychy postępowania w sprawie zmiany decyzji nr GG.III.7627-5/09 z dnia 18.05.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim – etap „C” sprostowanej postanowieniem nr GG.III.7627-5a/09 z dnia 16.12.2009r.

 

Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r.

 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

( Dz.U.Nr 199 poz.1227 z 2008r.) w przypadku, gdy liczba stron postępowania

 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art.49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

 

Informuję osoby, którym przysługuje statut strony o uprawnieniach wynikających z art.10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim : www.chelmsl.pl

 

oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń znajdującej się na ul. Chełmskiej, Górnośląskiej, Miodowej, Osada oraz w budynku Urzędu Gminy Chełm Śląski.

 

Wójt Gminy Chełm Śląski

 

mgr inż. Stanisław Jagoda

 

Zakończenie zadania

 

                                                                                                                  Chełm Śląski 11.10.2011r

GGIII.6220.I.2011

 

OBWIESZCZENIE

 

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia

 

13 września 2011r. złożonego przez pana Jana Szczepanek zam. ul. Flamingów 26, 43-100 Tychy w sprawie zmiany decyzji nr GG.III.7627-5/09 z dnia 18.05.2009r.

 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim – etap „C” sprostowanej postanowieniem nr GG.III.7627-5a/09 z dnia 16.12.2009r.

 

Ponieważ liczba stron tego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000r. z późn. zm) w zw. z art.74 ust.3 ustawy

 

z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.Nr 199 poz.1227 z 2008r.) niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim : www.chelmsl.pl oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń znajdującej się na ul. Chełmskiej, Górnośląskiej, Miodowej, Osada oraz w budynku Urzędu Gminy Chełm Śląski.

 

W wykonaniu dyspozycji art.10 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowód i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym , zgodnie z art.73 § 1 k.p.a. informuję, ze materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Śląski, pok.103, od poniedziałku do piątku

 

w godz. 9.00 -14.00. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strona może zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie.

 

z up. Wójta Gminy Chełm Śląski

 

Z-ca Wójta Gminy Chełm Śląski

 

mgr inż. Leszek Maciejowski

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.