Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds.Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 24.07.2012r. godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 26.06.2012r.

3. Spotkanie z Zarządem TS Stal Chełm Śląski.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                                                         Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji

Krzysztof Noras                    Alojzy Pyrcik

Zaproszenie na XVI sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XVI -ą sesję nadzwyczajną

która odbędzie się w dniu 26 czerwca br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał wnoszonych przez Wójta Gminy Chełm Śląski w sprawie:

a. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chełm Śląski jako Partnera do projektu pod nazwą : „ABC… angielski poznać chcę !” o nr KSI: WND-POKL.09.05.00-24-759/11 w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

b. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chełm Śląski jako Partnera do projektu pod nazwą : „ Angielskie ABC… !” o nr KSI: WND-POKL.09.05.00-24-760/11 w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                                         Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 25.06.2012r. o godz. 16.00 w budynku zaplecza KS Stal , ul. Techników 4b

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych z dnia 21.05.br

 3. Spotkanie z Kierownikiem GOS i R w Chełmie Śląskim.

 4. Zapoznanie się z propozycjami organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i

młodzieży naszej Gminy.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                                   mgr Grzegorz Zyzak

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds.Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 26.06.2012r. godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych z dnia 21.05.2012r.

 3. Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Zarządu Dróg w sprawach:

- stanu technicznego DW 934 i DW 780

- oznakowania pionowego , poziomego i odwodnienia w/w dróg

- remontu nawierzchni DW 780 (remont mostu na rzece Przemszy)

4. Budowa mieszkań socjalnych ( zaawansowanie prac)

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Zaproszenie na XV sesję

Rada Gminy Chełm Śląski zaprasza mieszkańców na  XV-ą  sesję, 
 
która odbędzie się w dniu  5 czerwca br. o godz.15.30 
 
w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.
 
 
 
Tematyka sesji obejmuje:
 
1. Otwarcie i  przyjęcie porządku obrad.  
 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3. Zatwierdzenie protokołu  z  XIV-ej sesji  z dnia 18.04.2012r.
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie :
 
  •  zmian w budżecie gminy na 2012r

  •  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za  2011 rok

  •  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełm śląski za rok 2011

  •  zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2011 rok Gminnej Świetlicy Środowiskowej

  •  zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2011 rok Gminnej  Biblioteki Publicznej

  •  zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2011 rok  Zakładu Opieki Zdrowotnej

  •  określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy  Chełm Śląski

  •  nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

  •  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków  dla gminy Chełm Śląski

  •  dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Chełm Śląski

  •  wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach

  •  zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego

  •  zmiany oczywistej  pomyłki  pisarskiej 

 5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie 
     międzysesyjnym.
 
 6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 
 
                                                                                            Przewodniczący  Rady 
                                                                                               Kazimierz Plewnia 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.