I Przegląd zasobów gminy

Gmina Chełm Śląski ogłasza, że rozpączął się pierwszy przegląd stanu gminy! To ważne wydarzenie, które ma na celu poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym etapem przeglądów na najbliższe miesiące

Przegląd placów zabaw i małej architektury

W ostatnim tygodniu czerwca zakończył się  gruntowny przegląd placów zabaw oraz towarzyszącej im małej architektury. 

 • Sprawdzenie stanu techniczny urządzeń zabawowych, takich jak huśtawki, zjeżdżalnie, czy piaskownice.
 • Kontrola stanu małej architektury, czyli elementów takich jak ławki, kosze na śmieci, pergole i inne udogodnienia.
 • Stan czystości terenu wokół placów zabaw

Wszystkie pilne naprawy i prace porządkowe rozpoczną się już w lipcu.

Przegląd budynków szkolnych i przedszkolnych

Lipiec i sierpień to czas intensywnych prac związanych z przeglądem budynków gminnych przeznaczonych na edukację. Celem gminy jest przygotowanie placówek edukacyjnych na nadchodzący rok szkolny.

 • Dokonany zostanie przegląd stanu technicznego budynków szkół i przedszkoli.
 • Wykonane zostaną niezbędne naprawy i przygotowanie budynków na nadchodzący rok szkolny, aby dzieci i nauczyciele mogli rozpocząć zajęcia w komfortowych warunkach.

Przegląd stanu dróg i infrastruktury

W połowie sierpnia rozpocznie się szczegółowy przegląd stanu dróg, przejść dla pieszych, oznakowania oraz innych elementów infrastruktury drogowej.

 • Dokonana zostanie ocena stanu dróg i chodników.
 • Sprawdzony zostanie stan oznakowania drogowego oraz przejść dla pieszych.
 • Opracowany zostanie plan remontów na najbliższe miesiące i lata, który obejmie drobne naprawy, średnie renowacje oraz większe projekty modernizacyjne.

Kontynuacja przeglądu budynków gminnych

Wrzesień i październik to czas, kiedy gmina skupi się na przeglądzie pozostałych budynków gminnych, w tym administracyjnych oraz użyteczności publicznej.

 • Dokonany zostanie szczegółowy przegląd stanu technicznego wszystkich gminnych budynków.
 • Przygotowana zostanie dokumentacja do stworzenia planu remontów, napraw oraz ewentualnych modernizacji.

Twoje zdanie ma znaczenie!

Chcemy, abyście Państwo aktywnie uczestniczyli w procesie poprawy stanu naszej gminy. Dlatego uruchamiamy nowy adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , na który możecie przesyłać swoje pomysły, sugestie oraz zgłaszać codzienne utrudnienia.

Jak zgłaszać uwagi?

 • Opisz dokładnie problem i dołącz zdjęcia lub zaznacz miejsce na mapie.
 • W tytule wiadomości wpisz kategorię zgłoszenia, np. "Droga", "Oznakowanie", "Przejście dla pieszych", co pozwoli nam szybko zaklasyfikować i rozwiązać zgłoszoną sprawę.

Państwa opinie i uwagi są dla nas niezwykle cenne i pomogą nam w skutecznym zarządzaniu gminą.

Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie w dążeniu do stworzenia lepszej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców!

Informacja o braku wody

 

brak wody

Informacja - info brak wodyy 21.03.2024

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023.40) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 23.01.2023 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 20.12.2022 r.

3. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za rok 2022.

4. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2023.

5. Informacja nt. organizowanych imprez kulturalnych przez Gminę w 2022 roku.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Marian Cisowski

Informacja o braku wody

Informacja - brak wody 30.10.2023brak wody

Deklaracja dostępności strony

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Chełm Śląski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gminy Chełm Śląski.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu:

Niezgodności:

 • - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • - część plików nie jest dostępnych cyfrowo, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu

 • - brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

 • - Pliki PDF (powód: część plików nie jest dostępnych cyfrowo )

Wyłączenia:

 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 • - poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

Ponadto strona posiadają następujące ułatwienia:

 • - podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

 • - możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 • - wyszukiwarkę

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-30

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Chełmie Śląskim e-mail: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 225 75 03.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Chełm Śląski mieści się w jednym budynku dwupiętrowym . Przy głównym wejściu do budynku znajduje się platforma zewnętrzna (winda), ponadto winda znajduje się również wewnątrz budynku . Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parterze przy wejściu do Urzędu znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.Budynek jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania. Do budynku Urzędu może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W niewielkiej odległości od wejścia do Urzędu znajduje się ogólnodostępny parking.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się Urząd umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego on-line.  Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego można zgłosić pisemnie na adres: Urząd Gminy Chełm Śląski ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej pod numerem telefonu: 32 225 75 03 do 04. Po umówieniu wizyty w Urzędzie Gminy komunikacja z osobą niesłyszącą lub mającą trudności w komunikowaniu się zostanie zapewniona na miejscu on-line poprzez tłumacza języka migowego.

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.