Zaproszenie na XLVIII Sesję Rady Gminy

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na XLVIII Sesję,

która odbędzie się w dniu 25 października 2022 r. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLVII Sesji z dnia 28.09.2022 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 a) zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok,

 b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027,

 c) przejęcia zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich nr 780 i 934 w granicach administracyjnych Gminy Chełm Śląski,

 d) zaliczenia drogi wewnętrznej ul. Wiosennej na odcinku od drogi wojewódzkiej DW 934 ul. Chełmska do drogi powiatowej ul. Techników do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Chełm Śląski,

 e) określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Chełm Śląski,

 f) zmiany uchwały Nr XXII/108/2020 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

 g) regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chełm Śląski,

 h) rozpatrzenia petycji.

 5. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

 6. Wnioski, oświadczenia radnych.

 7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

 

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.