Aktualności

Informacja o dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019

Informacje o dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

Zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

 1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (dotyczydzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

 1. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  a) 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  b)   25  rok  życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

 2. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w formie:

 1. Dowozu zorganizowanego (zbiorowego). Usługa świadczona jest przez przewoźnika wybranego przez Gminę Chełm Śl.

 2. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica). Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują dofinansowanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem, a Gminą Chełm Śl.

 3. Dowóz środkami lokalnego transportu zbiorowego. Rodzice chcący skorzystać z tej formy dowozu mogą skorzystać na zasadach szczególnych ze środków lokalnego transportu zbiorowego i otrzymać zwrot kosztów za bilety.

Rodzice zainteresowani powyższymi formami dowozu powinni złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Chełm Śl., ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śl., do dnia 10 sierpnia 2018r. następujące dokumenty:    

 • wniosek o dowóz dziecka, (znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełm Śląski w zakładce: Urząd – co, gdzie i jak załatwić / Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych / Sprawy Oświatowe)

 • kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (należy okazać oryginał),

 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka (należy okazać oryginał),

 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, potwierdzające, że tam dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2018/2019 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.