Przebudowa ul. Podłuże w Chełmie Śląskim – etap II

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

– realna odpowiedź na realne potrzeby
Przebudowa ul. Podłuże w Chełmie Śląskim – etap II

Beneficjent: Gmina Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2
41 - 403 Chełm Śląski

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 
 

Wyżej wymieniony projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII. Transport działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziałanie 7.1

.2. Modernizacja
i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2009r., a zakończyły się
w czerwcu 2010r. W ramach projektu przebudowano drogę gminną (wykonano drogę
o nawierzchni asfaltobetonowej o szerokości 4,5m z jednostronnym odwodnieniem powierzchniowym).

Wykonawcą inwestycji został w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Instalacyjno-Inżynieryjny Jan Chmielarski Gorzów ul. Flisaków 15, 32-660 Chełmek.

Całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 650 tys. zł. Gmina Chełm Śląski uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych czyli ok.550 tys. zł, pozostałą część stanowią środki własne pochodzące z budżetu gminy.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski – etap C

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

– realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Budowa kanalizacji sanitarnej

 

dla Gminy Chełm Śląski – etap C

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Gmina Chełm Śląski realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V. Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski
- etap C, czyli rejon Kopciowic i Małego Chełmu. Inwestycja realizowana będzie w latach 2010-2011. Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia mającego za zadanie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie całej gminy. W ramach niniejszego zadania wybudowanych zostanie ok. 16 km sieci kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej, podciśnieniowej i tłocznej) oraz powstaną 3 przepompownie ścieków.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrany został wykonawca inwestycji - Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum „INSTALBUD” Sp. z o.o. z siedzibą
w Rzeszowie oraz Zakład Budownictwa i Inżynierii Wodnej „WOD-KAN-BUD” z Grojca.

Wartość inwestycji wynosi ok. 10 mln zł. Gmina Chełm Śląski uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, resztę stanowią środki własne pochodzące
z budżetu gminy.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Przebudowa ul. Górnośląskiej w Chełmie Śląskim wraz z budową chodnika i odwodnieniem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Beneficjent: Gmina Chełm Śląski

ul. Konarskiego 2

41 - 403 Chełm Śląski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Po przerwie związanej z powodzią wznowiono prace związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII. Transport działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013.

W pierwszej kolejności zrealizowane zostaną prace polegające na usunięciu skutków powodzi (naprawa korpusu drogi), a w dalszej kolejności prowadzone będą prace budowlane obejmujące budowę chodnika wykonanie nowej nawierzchni.

Termin zakończenia realizacji inwestycji przewidziano na IV kwartał 2010r.

Wykonawcą inwestycji została w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego firma DROGRÓD
Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37A z Ćwiklic.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 357 tys. zł. Gmina Chełm Śląski uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, resztę stanowią środki własne pochodzące z budżetu gminy.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Budowa kanalizacji - Etap C

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Budowa kanalizacji sanitarnej

dla Gminy Chełm Śląski – etap C

Beneficjent: Gmina Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2
41 - 403 Chełm Śląski

herb

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Gmina Chełm Śląski rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V. Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski
- etap C, czyli rejon Kopciowic i Małego Chełmu. Inwestycja realizowana będzie w latach 2010-2011. Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia mającego za zadanie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie całej gminy. W ramach niniejszego zadania wybudowanych zostanie ok. 16 km sieci kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej, podciśnieniowej i tłocznej) oraz powstaną 3 przepompownie ścieków.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrany został wykonawca inwestycji - Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum „INSTALBUD” Sp. z o.o. z siedzibą
w Rzeszowie oraz Zakład Budownictwa i Inżynierii Wodnej „WOD-KAN-BUD” z Grojca.

Wartość inwestycji wynosi ok. 10 mln zł. Gmina Chełm Śląski uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, resztę stanowią środki własne pochodzące
z budżetu gminy.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Przebudowa ul. Wieniawskiego

zporr

 

PRZEBUDOWA UL. WIENIAWSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I CHODNIKIEM W CHEŁMIE ŚLĄSKIM INWESTYCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Dobiegła do końca przebudowa ul. Wieniawskiego. W dniu 09 październik 2006r. została odebrana inwestycja z wynikiem pozytywnym. W ramach tej inwestycji wykonano kanalizacje deszczową na długości 790 m oraz nową nawierzchnie bitumiczna wraz chodnikiem jednostronnym na długości 910m. Wykonawca tej inwestycji było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Rekultywacji i Melioracji „EKOWODBUD” Sp. z o. o.

Na realizacje inwestycji Gmina pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Na tą sumę składają się 75% z funduszu unijnego i 10% z budżetu państwa.

Więcej artykułów…

  1. Przebudowa ul. Górnośląskiej

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.