Aktualności

Regulamin programu ograniczania niskiej emisji w gminie Chełm Śląski

REGULAMIN
PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI w GMINIE CHEŁM ŚLĄSKI”
ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

Użyte w regulaminie określenia oznaczają :

1. Program – „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski zatwierdzony

uchwałą nr XXXV/179/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 11 lutego 2010r.

2. Operator – wybrany przez Gminę Chełm Śląski podmiot (Bieruńska Fundacja Inicjatyw

Gospodarczych), posiadający wszelkie upoważnienia Gminy do realizacji Programu,

działający w wyniku umowy zawartej z Gminą.

3. Inwestor – osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości położonej

na terenie Gminy Chełm Śląski, akceptująca warunki określone w rozdziale III .

4. Instalator – firma instalacyjna zarejestrowana u Operatora dokonująca wymiany źródła

ciepła zgodnie z zasadami

Programu.

5. Dostawca - producent lub pośrednik zarejestrowany u Operatora, dostarczający nowe

źródło ciepła zgodnie z zasadami Programu.

6. Budynek – budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt. 2a ustawy

z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 15. poz. 1118 z zm.).

7. Stare źródło ciepła – niskowydajne i nieekologiczne węglowe źródło ciepła, będące

podstawowym źródłem ogrzewania dla budynku( kocioł c.o. lub piec kaflowy).

8. Nowe źródło ciepła – ekologiczne źródło ciepła (np. kotły na paliwa węglowe nowej

generacji, zweryfikowane przez Operatora.

9. Koszty kwalifikowane – koszty robót obejmujące prace związane bezpośrednio

z wymianą starego źródła ciepła na nowe, wraz z niezbędnym zakresem prac

instalacyjnych związanych z montażem nowego źródła ciepła i jego włączeniem

do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku, oraz prac związanych

z dostosowaniem przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

10. Koszty niekwalifikowane – koszty robót związanych z adaptacją pomieszczenia

na potrzeby nowego źródła ciepła, jak również przeróbki wewnętrznej instalacji

grzejnikowej c.o. i elektrycznej.

ROZDZIAŁ II

WARUNKI DOPUSZCZENIA NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA DO PROGRAMU

W Programie mogą być zastosowane, w miejsce starego źródła ciepła, nowe źródło ciepła spełniające obowiązujące wymagania techniczno-ekonomiczne oraz wymagania WFOŚ i GW

w Katowicach. Nowe źródło ciepła dopuszczone do Programu winno posiadać:

 1. Aktualny certyfikat bezpieczeństwa, świadectwo o spełnieniu standardu energetyczno- ekologicznego wystawionego przez akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji i jednostkę badawczą.

 2. Dopuszczenie źródła ciepła do obrotu handlowego.

 3. Nominalna sprawność kotła co najmniej 80%.

 4. Konstrukcję kotła uniemożliwiającą spalanie odpadów.

ROZDZIAŁ III

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I UDZIAŁU INWESTORA W PROGRAMIE

 1. Warunkiem udziału Inwestora w Programie jest jego wpisanie się na listę uczestników w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Śląski, w terminie wyznaczonym i wcześniej ogłoszonym przez Gminę.

2. Inwestor składa wniosek na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego

Regulaminu, który zostanie zarejestrowany na liście uczestników Programu z numerem

wynikającym z kolejności zgłoszeń.

3. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście uczestników Programu zostanie ono

uzupełnione o wniosek z listy rezerwowej Programu w kolejności zgodnej

z zajmowanym miejscem na liście rezerwowej.

4. Osoby zarejestrowane na liście rezerwowej Programu w latach poprzednich mają prawo

do umieszczenia ich na początku listy podstawowej w kolejności zgodnej z zajmowanym

miejscem na liście rezerwowej z lat ubiegłych, po potwierdzeniu swojego udziału.

5. Przystępując do Programu Inwestor oświadcza, że:

 1. wszelkie zobowiązanie finansowe w stosunku do Gminy Chełm Śląski są uregulowane na bieżąco i nie toczy się wobec Inwestora żadne postępowanie egzekucyjne,

 2. posiada tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Chełm Śląski,
  a w przypadku współwłasności budynku należy dostarczyć zgodę współwłaściciela na wymianę kotła,

 3. posiada zainstalowane i pracujące stare nieekologiczne źródło ciepła, przeznaczone

do likwidacji w ramach Programu,

 1. w pozwoleniu na budowę budynku nie nałożono na inwestora obowiązku instalacji ekologicznego źródła ciepła,

e. umożliwi dostęp Operatorowi do budynku celem weryfikacji,

6. Przed wykonaniem wymiany pieca Inwestor zobowiązuje się do:

 1. akceptacji wymiany starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa,

 2. przygotowania kotłowni do wymiany i zamontowania nowego źródła ciepła zgodnie z wstępną opinią kominiarską, zaleceniami wynikającymi z protokołu inwentaryzacji przeprowadzonej przez Instalatora oraz przepisami budowlanymi w tym zakresie,

c. przestrzegania terminów poszczególnych etapów prac związanych z wymianą starego

źródła ciepła, ustalonych przez Operatora,

d. terminowego wykonania robót niekwalifikowanych, np. dostosowanie posadzki,

drzwi, oraz instalacji elektrycznej do stanu zgodnego z wymogami przepisów

budowlanych,

e. załatwienie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę

i wynikających z niego innych dokumentów, ewentualnie zawiadomienie Wydziału

Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Bieruniu.

f. Inwestor przedkłada u Operatora przed podpisaniem umowy następujące dokumenty:

- aktualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z posesji ,

- wstępną opinię kominiarską ,

- dokument potwierdzający prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym.

- protokół inwentaryzacji kotłowni u Inwestora sporządzony przez firmę instalacyjną

- kosztorys podpisany przez inwestora

- zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym (Wydział Architektury i Budownictwa,

ul. Jagiełły 1 )

7. Inwestor upoważnia wybranego przez Gminę Operatora do:

 1. zawarcia z jego udziałem umowy z Instalatorem na realizację etapów określonych niniejszym Regulaminem,

 2. podjęcia wszelkich kroków do prawidłowej realizacji Programu.

8. Po wykonaniu wymiany pieca Inwestor zobowiązuje się do:

 1. użytkowania zgodnie z instrukcją nowego źródła ciepła przez 5 lat od daty odbioru końcowego po wymianie kotła,

 2. spełnienia warunków gwarancji źródła ciepła

 3. zapewni dostęp do kotłowni celem sprawdzenia prawidłowości użytkowania nowego źródła ciepła w wymienionym okresie kontroli uprawnionych przedstawicieli Gminy.

 1. Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb realizacji Programu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997r.o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r.póz.926 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ IV

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PROGRAMU

1. Zakres rzeczowy fazy wykonawczej, obejmującej wymianę starego źródła ciepła na nowe, stanowi tak zwany zakres robót kwalifikowanych obejmujący:

 1. wycenę robót i materiałów na podstawie inwentaryzacji i kosztorysu ofertowego wykonanego przez Instalatora,

 2. demontaż i złomowanie starego źródła ciepła przez Operatora

 3. zakup, dostawa i montaż nowego źródła ciepła,

 4. zakup i montaż elementów technologii kotłowni (bez zasobnika ciepłej wody użytkowej),

 5. rozruch końcowy zmodernizowanej kotłowni.

4. Koszt robót kwalifikowanych , związanych z zakresem robót określonych w pkt. 1,zostaje

ustalony przez Gminę, jako wartość nie przekraczająca kwoty 10.000,- zł brutto

( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

5. Koszty robót niekwalifikowanych nie mogą być podstawą naliczania kosztów

przewidzianych do współfinansowania w Programie. Zakres tych robót Inwestor realizuje

własnym kosztem i staraniem.

ROZDZIAŁ V

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU

1. Środki na realizację programu pochodzą z:

a. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

b. budżetu gminy Chełm Śląski,

c. udziału własnego Inwestora.

2. Operator na podstawie kosztorysu opracowanego przez Instalatora i zweryfikowanego

przez Gminę , z uwzględnieniem zasad wynikających z rozdziału IV pkt. 4, określa własny

wkład finansowy Inwestora związany z rzeczową modernizacja kotłowni na następujących

zasadach:

a. w przypadku wartości kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia do kwoty

10.000,-zł brutto, dofinansowanie z Gminy wyniesie łącznie 70% ( to jest do kwoty

7.000,-zł brutto) kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wkład finansowy inwestora

wyniesie pozostałe 30% ( to jest do kwoty 3.000,-zł brutto) przedsięwzięcia.

b w przypadku wartości kosztów kwalifikowanych całego zadania przekraczających kwotę

10.000,-zł brutto, dofinansowanie gminy wyniesie 7.000,-zł brutto. Własny wkład

finansowy Inwestora pokryje pozostałą część kosztów przedsięwzięcia , wynikającą

z kosztorysu wykonanego dla robót kwalifikowanych,

c. koszty niekwalifikowane w 100% pokrywane będą ze środków Inwestora.

3. Koszty dotyczące obsługi Programu będą pokrywane ze środków Gminy Chełm Śląski.

ROZDZIAŁ VI

MODEL WYMIANY STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA NA NOWE, SPOSÓB FINANSOWANIA I UDZIELANIA DOTACJI PRZEZ GMINĘ

1. Wymiana u Inwestora starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła, składa się

z następujących po sobie etapów, wykonanych za jego wiedzą lub z jego udziałem:

 1. wpisanie się na listę uczestników w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Śląski, w terminie

wyznaczonym i wcześniej ogłoszonym przez Gminę.

b. wybór dostawcy nowego źródła ciepła oraz Instalatora wykonującego modernizację

kotłowni.
c. wykonanie inwentaryzacji ( przeglądu ) przewodów wentylacyjnych i spalinowych przez

uprawnionego kominiarza (koszty pokrywa Inwestor).

d. wykonanie inwentaryzacji kotłowni przez wybranego Instalatora dla określenia

warunków technicznych i kosztorysowych wymiany pieca.

e. sporządzenie kosztorysu przez Instalatora na podstawie inwentaryzacji kotłowni
z uwzględnieniem ceny wybranego przez Inwestora nowego źródła ciepła.

f. zatwierdzenie przez Inwestora zakresu rzeczowego robót oraz kosztów realizacji zadania.

g. dostarczenie do operatora dokumentów niezbędnych do podpisania umowy,

h. podpisanie umowy przez Inwestora z Operatorem i Instalatorem.

i. wpłacenie w formie zaliczki udziału własnego Inwestora wynikającego z zatwierdzonego

kosztorysu, na rachunek Operatora

 1. dostosowanie instalacji w kotłowni w zakresie elektrycznym i niezbędnym do funkcjonowania nowego źródła ciepła.

k. demontaż i zniszczenie starego źródła ciepła przez Operatora.

l. dostawa nowego źródła ciepła.

ł. montaż nowego źródła ciepła.

m. montaż wkładu kominowego, o ile zachodzi taka konieczność.

n. rozruch kotłowni dokonany przez Instalatora z jednoczesnym przeszkoleniem Inwestora

dotyczącym zasad eksploatacji nowego źródła ciepła.

o. przygotowanie przez Instalatora dokumentacji ukończonych robót w zakresie wynikającym

z umowy i zgłoszenie Operatorowi wykonywanych prac do odbioru.

p. zwołanie przez Operatora na wniosek Instalatora odbioru końcowego robót w obiekcie

inwestora, z udziałem zainteresowanych stron.

r. sporządzenie protokołu z końcowego odbioru robót. Bezusterkowy protokół będzie

podstawą do wystawienia przez Instalatora faktury dla Inwestora.

s. przekazanie przez Operatora faktury Gminie celem jej zapłaty w części dotyczącej

dotacji, w wysokości wynikającej z umowy .

t. kompletacja dokumentacji przez Operatora do rozliczenia Programu przez Gminę

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2. Sposób finansowania wymiany u Inwestora starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła,

musi być zgodny z poniższymi zasadami:

a. Operator posiadając pełnomocnictwa Gminy przygotowuje i zawiera z udziałem

Inwestora i instalatora umowę na finansowanie i dostawę nowego źródła ciepła oraz

modernizację kotłowni.

 1. Operator na podstawie kosztorysu opracowanego przez Instalatora z uwzględnieniem zasad wynikających z rozdziału V pkt. 2 określa własny wkład finansowy Inwestora związany z rzeczową modernizacją kotłowni.

 2. warunkiem koniecznym dla przystąpienia Inwestora do Programu jest zaakceptowanie kosztów wynikających z kosztorysu opracowanego dla modernizacji jego kotłowni i uiszczenie przez niego własnego wkładu finansowego w formie zaliczki. Wpłata winna być dokonana po podpisaniu umowy, na wskazane przez Operatora konto i we wskazanym przez Operatora terminie.

 3. po podpisaniu umowy , każda zmiana Instalatora przez Inwestora wiąże się z obowiązkiem pokrycia przez Inwestora wszelkich kosztów poniesionych przez Instalatora od chwili podpisania umowy.

 4. po otrzymaniu potwierdzenia o wpłacie zaliczki przez Inwestora, Operator zleca Instalatorowi dokonanie wymiany starego źródła ciepła na nowe.

 5. za dostawę nowego źródła ciepła i całość wykonanych robót kwalifikowanych Instalator wystawia fakturę na Inwestora i na podstawie umowy przekazuje ją Operatorowi. Operator dostarcza Gminie oryginał faktury w celu dokonania rozliczenia i zapłaty za modernizację kotłowni, na wskazane przez Instalatora konto, w terminie określonym umową.

 6. Gmina pokrywa 70% wartości kosztów kwalifikowanych wymiany starego źródła ciepła na nowe, ale nie więcej niż 7 000 zł brutto, w tym 6.000,-zł brutto z środków WFOŚiGW , w terminach określonych w umowie. Pozostała wartość kosztów kwalifikowanych wynikających z faktury, pokrywa Inwestor w formie zaliczki jako własny wkład finansowy.

 7. po skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do ostatecznego rozliczenia kolejnych transz finansowych Programu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, oryginał faktury zostanie zwrócony Inwestorowi

3. Warunkiem uruchomienia środków finansowych przez Gminę jest zawarcie przez

Inwestora umowy z Operatorem i Instalatorem.

 1. przekazanie dotacji z budżetu Gminy nastąpi na podstawie faktury wystawionej na Inwestora.

 2. Operator może odstąpić od umowy z Inwestorem w razie stwierdzenia, że:

- inwestor nie zakończył z własnej winy zadania lub odstąpił od realizacji celu, na który dotacja została udzielona,

- dotacja lub jej część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,

- wnioskodawca nie spełnia innych warunków ustalonych w umowie.

ROZDZIAŁ VII

ODSTĄPIENIE I WYKLUCZENIE INWESTORA Z PROGRAMU

1. W przypadku odstąpienia lub wykluczenia na jakimkolwiek etapie Programu (po podpisaniu umowy) Inwestor zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione

przez Instalatora oraz zwrócić dotację Gminie Chełm Śląski.

2. W przypadku nie rozpoczęcia przez Inwestora procedury wymiany kotła ( za rozpoczęcie

procedury uważa się zgłoszenie na wezwanie Operatora i wybór

Instalatora), Inwestor automatycznie zostaje skreślony z listy uczestników Programu.

3. Inwestor może odstąpić od Programu przed podpisaniem umowy trójstronnej z

Operatorem i Instalatorem.

4. W przypadku odstąpienia od Programu miejsce na liście nie może być przedmiotem

zbycia lub przekazania innej osobie.

5. Umowa zawarta w ramach Programu może zostać rozwiązania za porozumieniem

wszystkich zawierających ją stron.

6. Stwierdzenie w trakcie weryfikacji niezgodności stanu faktycznego z treścią wniosku

lub oświadczeń skutkuje wykluczeniem Inwestora z Programu bez możliwości ponownego

udziału w Programie.

7. Operator działający w imieniu Gminy ma prawo wykluczyć z Programu tego uczestnika,

który naruszył warunki umowy trójstronnej lub postanowienia niniejszego regulaminu.

  Wniosek o udzielenie dotacji do wymiany kotłów

Program- Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski

Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski znajdziesz > tutaj < WNIOSKI DO PROGRAMU PROSIMY SKŁADAĆ W GODZINACH PRACY URZĘDU  POKÓJ 103 ( parter)

Informacja o sprzedaży nieruchomości.

 

Wójt Gminy Chełm Śląski informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim ul. Konarskiego 2 oraz na stronie internetowej www.chelmsl.pl , w dniach od 26 marca 2010r. do 16 kwietnia 2010r., został podany do publicznej wiadomości wykaz mieszkań będących własnością Gminy Chełm Śląski przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:


-   działka Nr 1043/31 budynek przy ul. Techników 12 lokal Nr l, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41,42,43,44,45


-   działka Nr 1043/31 budynek przy ul. Techników 16 lokal Nr l, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41,42,43,44,45


Informacji w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych udziela Referat Gospodarki Gminnej Urzędu Gminy Chełm Śląski pok. 308 lub tel. ( 32) 225 - 75 - 03 wew. 35 w godz. pracy Urzędu.

Wniosek o udzielenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji do wymiany kotłów

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.