Aktualności

Konkurs Fotograficzny

Regulamin Konkursu Fotograficznego
Gmina Chełm Śląski – moja mała ojczyzna”
Wójt Gminy Chełm Śląski ogłasza III edycję
konkursu fotograficznego pt.:

„Gmina Chełm Śląski – moja mała ojczyzna”

I. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży tematyką związaną z lokalną społecznością i zainspirowanie do poszukiwań walorów naszej Gminy.

II. ADRESACI KONKURSU

Dwie kategorie wiekowe:

 1. uczniowie szkół podstawowych

 2. uczniowie gimnazjum i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

III. KATEGORIE PRAC

Dla uczniów szkół podstawowych – tematyka dowolna (ciekawe miejsce, przyroda, spędzanie wolnego czasu, uroczystości, imprezy sportowe, Dni Chełmu, ważne wydarzenia itp.)

Dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych:

 1. „Mieszkańcy naszej gminy” (portrety, ważne wydarzenia, prezentacja obyczajów, zwyczajów, uroczystości rodzinnych i lokalnych, formy spędzania czasu wolnego, pracy, sportu, itp.)

 2. „Ciekawe miejsca” - budynki, przyroda.

 3. Temat dowolny

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane, nie brały udziału w I i II edycji konkursu ani w żadnym innym konkursie.

 2. Prace mogą być dziełem jednego autora albo dziełem zespołu osób.

 3. Do konkursu można złożyć dowolną liczbę zdjęć. Mogą to być zdjęcia pojedyncze lub zestawy maksymalnie 5 zdjęć, które będą traktowane jako jedna praca – pod warunkiem wyraźnego opisu na odwrocie: '' Zestaw nr – ilość zdjęć (np.5) zdjęcie Nr (np.2).

 4. W przypadku zgłoszenia przez jednego autora (ucznia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej) więcej niż jednej fotografii, wśród prac powinna być fotografia z kategorii „ mieszkańcy naszej gminy”.

 5. Technika wykonywania prac jest dowolna ( tradycyjna i cyfrowa). Zdjęcia powinny mieć format nie mniejszy niż 21×30 cm; w przypadku fotografii cyfrowej rozdzielczość minimum 300 dpi. (zalecane więcej).

 6. Do zdjęć należy dołączyć płytę CD z nagranymi zdjęciami i opisem pliku nazwą identyczną jak zdjęcie – tytuł zdjęcia i godło autora.

 7. Do konkursu można zgłosić fotografie wykonane w poprzednich porach roku.

 8. Nie można zgłaszać fotografii tylko w formie cyfrowej, nie można też przesyłać fotografii mailem. Oceniane będą wyłącznie prace wydrukowane metodą fotolaboratoryjną.

 9. Na odwrocie zdjęcia należy umieścić tytuł, miejsce i czas wykonania oraz godło autora ( na zdjęciach nie można zamieszczać żadnych danych autora!). Zdjęcia należy składać w zaklejonej kopercie, w której powinna też być druga zaklejona koperta oznaczona godłem autora, w której będzie wypełniona karta zgłoszenia ( dostępna na stronie internetowej www.chelmsl.pl,) a w przypadku osób niepełnoletnich również pisemna zgoda rodziców na udział w konkursie.

 10. W przypadku portretów autor powinien uzyskać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.

 11. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikację złożonych fotografii oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu.

 12. Prace konkursowe stają się własnością organizatora, który może je wykorzystać z podaniem imienia i nazwiska autora – w materiałach promocyjnych gminy, w prasie oraz w internecie.

 13. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

V. CZAS TRWANIA KONKURSU

 • do 21 października 2011 r.

VI. MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Gminny Zespół Oświaty w Chełmie Śląskim

ul. Techników 25

41-403 Chełm Śląski

 • w kopercie z dopiskiem '' Konkurs fotograficzny – III edycja”

Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz wykorzystane w publikacji Kalendarza Gminnego na 2012 rok i innych wydawnictwach promujących naszą Gminę

Bliższe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Oświaty

w Chełmie Śląskim ul. Techników 25; tel. 032/ 225-66-50

>>Tutaj<< Karta zgłoszenia

Akcja Krwiodawstwa

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski

>>TUTAJ<< znajduje się obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski

Ogłoszenie o wyborach na ławników

W związku ze zbliżającym się upływem kadencji ławników sądowych, stosując się do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98 poz.1070 z późn.zm) informuję mieszkańców Gminy, iż istnieje możliwość zgłoszenia swojej kandydatury do pracy jako ławnik w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach lub Sądzie Okręgowym w Katowicach.
Ławnikiem może być wybrany ten , kto :
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania

co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania

sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem

przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także ,

że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki

zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Kartę zgłoszenia na ławnika określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia

15 marca 2006r. ( Dz.U. Nr 50 poz.370 z późn. zm.)

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA Z DNIEM 30 CZERWCA br.
Zgłoszenia proszę składać w Biurze Rady Gminy lub Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.