Urząd- co i gdzie załatwić

  • Drukuj

REFERAT GOSPODARKI GMINNEJ

Zaświadczenie o rewitalizacji

Przydział mieszkań

Dodatki mieszkaniowe

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

Odpady komunalne

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opóżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Usuwanie drzew i krzewów

Hodowla psa rasy agresywnej

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Numeracja Nieruchomości

Decyzja o warunkach zabudowy

Plan zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót w pasie drogowym

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia tablicy reklamowej

Budowa i przebudowa zjazdów dróg gminnych

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań

Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

 

REFERAT FINANSOWO BUDŻETOWY

Podatki, opłaty, deklaracje

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

Meldowanie i wymeldowywanie na pobyt stały i czasowy

Zaświadczenie o zameldowaniu

Dowody osobiste

Odpisy aktu stanu cywilnego ( aktu urodzenia, małżeństwa , zgonu)

Działalność gospodarcza

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe

Stypendia sportowe

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

Sprawy oświatowe