Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz.994 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołujęwspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 16.10.2018r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

 

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia ... z dnia 17.09. br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i GG z dnia 18.09.br.

4. Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Budżetu i G.G. w kadencji 2014-2018.

5. Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia w kadencji 2014-2018.

6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2018.

7. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Chełm Śląski w kadencji 2014-2018.

8. Przedstawienie wspólnych wniosków Radnych do projektu budżetu na 2019 r.

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia