Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 27.01.2014r. o godz. 16.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy – ul. Konarskiego 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 11.12.2013r.

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2013 rok.

5. Zapoznanie się z przebiegiem zajęć organizowanych podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży naszej Gminy.

6. Sprawozdanie z przebiegu imprez sportowych, akcji odbywających się w Chełmie Śląskim w 2013 roku.

7. Zapoznanie się z projektami uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

 

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Zyzak