Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 25.11.2013r. o godz. 16.00 w Gimnazjum – ul. Śląska 12.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 29.10.2013r.

3. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w Gimnazjum w Chełmie Śląskim.

- omówienie organizacji roku szkolnego 2013/2014

- ocena roku szkolnego 2012/2013

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                             Grzegorz Zyzak