Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 16.07.2013r. godz. 15.30 sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 25.06.2013r.

    3. Spotkanie z Prezesem GSK na temat oczyszczalni ścieków, stanu wodociągów,

        funkcjonowania infrastruktury sanitarnej i sanitacyjnej.

    4. Opiniowanie projektów uchwał.

    5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                            Przewodniczący Komisji        Przewodniczący Komisji

                                                                 Krzysztof Noras                 Alojzy Pyrcik